Hyppää sisältöön

Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2022 kuntaan saapuneista pakolaisista on haettavissa 1.2.–30.4.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmassa (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia taloudellisin lisätuin. 

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 1.2.–15.5.2023. Hakuaikaa on jatkettu 26.4.2023 annetulla päätöksellä (alkuperäinen hakuaika 1.2.-30.4.20223). Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa.

Laskennallisen korvauksen lisäosan tiedot

Laskennallisen korvauksen lisäosa on 2 053,50 euroa alle 7-vuotiaista ja 690 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2022 aikana kuntaan tulleista henkilöryhmistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 tai 88 §)
  • perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet ja muut omaiset (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 114 tai 115 §)
  • yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 52 §)
  • valtioneuvoston päätöksellä humanitaarisella perusteella Suomeen Afganistanista vastaanotetut henkilöt (vastaanoton perusteena tulee olla ulkomaalaislain 93 §).

Laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriä on laajennettu. Jatkossa laskennallisen korvauksen lisäosaa maksetaan myös yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneista sekä perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneista kansainvälistä suojelua saavien muista omaisista. 

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2022 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2022 ja kuuluu laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosan hakeminen

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksen sähköisestä asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. KEHA-keskus vastaa kuntien maksatushakemusten asiatarkastuksesta, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksesta.

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Toimintaohjelma/Lk.lisäosa/Henkilöluettelo/2023. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi.

Henkilötietojen käsittely

Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa tarkastuksissa. Tietoja käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tem.fi:stä

Hakuohjeet, henkilöluetteloliite ja lisätiedot:
Ohje kunnille laskennallisen korvauksen lisäosan hakemiseen vuonna 2023
Ohje korvaushakemuksen jättämiseen aluehallinnon asiointipalvelussa
Henkilöluetteloliite (excel)
Päätös kunnille vuonna 2023 maksettavista lisätuista
Päätös laskennallisen korvauksen lisäosan vuoden 2023 rahoitushaun hakuajan pidentämisestä