Hoppa till innehåll

Kostnader som uppkommer av särskilda skäl

Övriga kostnader som orsakas kommunen av särskilda skäl är ofta oberäkneliga och betydande och uppkommer till följd av social- och hälsovårdsbehov. Kommunen ska separat komma överens om ersättningen med NTM-centralen. Ersättning för kostnaderna betalas under högst tio år.

Sedvanliga åtgärder inom social- och hälsovården samt förebyggande barnskyddsarbete enligt barnskyddslagen ingår i regel i den verksamhet som täcks av kalkylmässiga ersättningar.

Enligt lagen om främjande av integration (49 §) kan exempelvis följande kostnader ersättas:

 • andra än kortvariga stödåtgärder för barnskydd inom öppenvården i enlighet med 36 § i barnskyddslagen (till exempel verksamhet med stödpersoner eller stödfamiljer, familjearbete, -rehabilitering och familjeläger),   
 • kostnader för familjevård, om de är betydande 
 • kostnader vid omhändertagande, såsom kostnader som uppstår när barnet besöker någon som har rätt att ha barnet hos sig, kostnader i samband med umgängesrätt (resor, övernattning), kostnader för upprätthållande av kontakter. 
 • kostnader för specialdagvård till den del de överstiger kostnaderna för basdagvården, om behovet grundar sig på till exempel skada eller sjukdom,
 • betydande vårdkostnader för ett handikappat eller sjukt barn som en person som åtnjuter internationellt skydd har fött i Finland,
 • kostnader för dyr sjukhusvård (till exempel operation och därmed förknippad eftervård), 
 • direkta kostnader för reservering av bostäder för personer som får internationellt skydd, till exempel hyror eller elräkningar eller direkta kostnader för möblering av bostaden, då reservering av bostaden innan personen/familjen anländer till Finland eller flyttar till kommunen inte har kun-nat undvikas, 
 • kostnader orsakade av specialåtgärder inom äldreomsorgen.

Ordnande av långvarig social- och hälsovård 

Om kommunen för en person som omfattas av ersättningarna har ordnat sådan långvarig social- och hälsovård som krävs på grund av sjukdom eller skada eller om detta medför betydande kostnader för kommunen, kan kommunen ersättas för kostnaderna.

Dessutom krävs det att personen har varit i behov av omsorg eller vård när han eller hon anlände till Finland. Ersättning för kostnaderna betalas under högst tio år. 

Av kostnaderna för långvarig social- och hälsovård till följd av skada eller sjukdom kan ersättas bland annat följande 

 • Kostnader för tjänster och stödåtgärder som avses i lagen om utvecklingsstörda (519/1977) och handikappservicelagen (380/1987, bilaga), såsom personlig assistans, hemservice, färdtjänst, serviceboende, rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsservice, ändringsarbeten i bostaden samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade.
 • Åtgärder på grund av psykiska och traumabetingade sjukdomar, såsom psykiatrisk vård, psykoterapi, institutions- och familjevård, rehabilitering.
 • Långvariga och betydande kostnader till följd av cancer, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar eller annan allvarlig sjukdom, till exempel specialiserad sjukvård som tillhandahålls av ett universitetssjukhus (vård på avdelning, öppen vård), hemsjukvård och hemservice, rehabilitering.
 • Kostnader till följd av amputation, inbegripet nyanskaffning och vård av proteser.
 • Åtgärder till följd av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt övrig vård

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration