Hoppa till innehåll

Nyheter

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden
24.8.2021 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Sysselsättningen har åter-hämtat sig långsamt i synnerhet i Nyland. Siffrorna för juli har påverkats av sommarens säsongsarbetslöshet.
Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset
9.8.2021 | Nyhet
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.
Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
En utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande har inletts
4.8.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har beställt en utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande. Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av innehållet i och processerna för utarbetandet av integrationsprogrammen och programmens betydelse för det integrationsfrämjande arbetet lokalt och regionalt. Utredningen genomförs av konsult- och forskningsbolaget Innolink tillsammans med Migrationsinstitutet.
Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation
25.6.2021 | Nyhet
I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.
Arbetslösheten bland utländska medborgare sjunker långsamt i synnerhet i Nyland
2.8.2021 | Nyhet
Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men är fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland.
Utnyttjande av utländsk arbetskraft förebyggs genom att ändra utlänningslagen
18.6.2021 | Nyhet
I utlänningslagen föreslås nya bestämmelser som förebygger utnyttjande av utländsk arbetskraft och förbättrar offrens rättsliga ställning. Syftet med lagändringen är att främja avslöjandet av fall av utnyttjande och skydda offren för utnyttjande.
Arbetslösheten bland utlänningar minskar långsammare än arbetslösheten bland finländare
22.6.2021 | Nyhet
Antalet arbetssökande med utländsk bakgrund har inte minskat i samma proportion som antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa personer med flyktingbakgrund var i maj högre än året innan, medan arbetslösheten bland personer under 25 år har minskat.
Integrationsordlista förenhetligar användningen av begreppen integrationslag och de tjänster som stöder integration
22.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har publicerat en integrationsordlista som svarar på behovet av att förenhetliga tillämpningen av den gällande integrationslagen och de begrepp som används för de tjänster som den anvisar. Publikationen av ordlistan är också en öppning till en mer omfattande granskning av begreppen integration och invandring. Avsikten är att diskussionen om begreppen fortsätter vid tillställningar som riktar sig till olika målgrupper på hösten och i och med revideringen av integrationslagen. 
Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet föreslår ett integrationsprogram för att påskynda integrationen
17.6.2021 | Nyhet
Regeringen har överlämnat en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. I redogörelsen föreslås ett omfattande integrationsprogram som gör det möjligt att bidra till integrationen på ett effektivare sätt. 
ANM publicerade en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta
15.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har i dag publicerat en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta. Samtidigt inledde ANM en flerspråkig rådgivningstjänst för säsongsarbetare som anländer från utlandet.
Arbetslösheten bland utlänningar sjunker, men återhämtningen från pandemin är långsam
25.5.2021 | Nyhet
Enligt kompetenscentret för integration av invandrares sysselsättningsöversikt för maj har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat jämfört med föregående månad. An-talet har också sjunkit jämfört med ett år tidigare då antalet arbetslösa arbetssökande var högt på grund av pandemin.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Läroplikten utvidgas 2021
16.4.2021 | Nyhet
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgas läroplikten 2021. I och med utvidgningen höjs läropliktsåldern till 18 år och handledningen och elevvårds-tjänsterna stärks.
Över 140 aktörer har redan anmält sig till partnerskapsprogrammet
1.3.2021 | Nyhet
I partnerskapsprogrammet för integration skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Inom några månader har redan över 140 aktörer som främjar integration, flyktingmottagning och samhällets mottaglighet anmält sig till partnerskapsprogrammet. Anmälan sker kontinuerligt på webbplatsen integration.fi.
I partnerskapsbarometern har man utrett samarbetet för att främja integration
20.5.2021 | Nyhet
Torsdagen den 19 maj 2021 publicerades den första partnerskapsbarometern som ger information om nuläget och utvecklingsbehoven inom integrationsarbetet. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Programmet syftar till att öka samarbetet mellan aktörerna när det gäller att främja integrationen och samhällets mottaglighet.
Etno har publicerat material om kommunalvalet på flera språk
6.5.2021 | Nyhet
Delegationen för etniska relationer (Etno) har publicerat information om kommunalvalet på sju språk. Med hjälp av materialet uppmuntras flerspråkiga kommuninvånare att påverka och rösta i kommunalvalet i juni 2021.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade i mars med cirka tusen
4.5.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgif-ter.
Det riksomfattande utvecklingsansvaret för integrationsutbildningen utvidgas
27.4.2021 | Nyhet
Den riksomfattande utvecklingen i anslutning till integrationsutbildning inleddes vid ingången av året på en bredare front än tidigare, när närings-, trafik- och miljöcentralerna fick nya utvecklingsresurser för skötseln av uppgiften. I det utvecklingsarbete för integrationsutbildningen som inleddes i början av 2021 kartläggs faktorer som påverkar kvaliteten på integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning och utvecklas utbildningen.
Arbets- och näringsministeriet publicerar information på flera språk och i lättläst version om begränsningar och kostnadsstöd för restauranger
21.4.2021 | Nyhet
Coronapandemin har betonat behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information. Arbets- och näringsministeriet (ANM) vill stödja tillgången till information för företagare med ett främ-mande språk som modersmål som bor i Finland och främja olika språkgruppers ställning i samhället. Aktuell information om begränsningar och kostnadsstöd som gäller restauranger har publi-cerats på flera språk och lättläst finska.
Alla nyheter