Hoppa till innehåll

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen 2022 kan sökas 1.2.−15.5.2023

Arbets- och näringsministeriets Handlingsprogram för stöd för anvisning av flyktingar till kommunerna och integration stöds kommuner som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd.

Kommunerna kan mellan den 1 februari och 15 maj 2023 ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2022.  Arbets- och näringsministeriet meddelade dessutom den 26 april 2023 ett beslut om förlängning av ansökningstiden för tilläggsdelen till den 15 maj 2023 (den ursprungliga ansökningstiden var den 1 februari–30 april 2023). Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för ordnande och utveckling av mottagandet och integrationen av flyktingar i kommunerna.

Information om tilläggsdel till den kalkylerande ersättningen

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är 2 053,50 euro för personer  under 7 år och 690 euro för personer som har fyllt 7 år. Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för följande personer som har flyttat till kommunerna 2022:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen)
  • familjemedlemmar och andra anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening och som får internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 114 § och 115 § i utlänningslagen)
  • Personer som fått uppehållstillstånd av individuella och mänskliga skäl (grund för uppehållstillstånd: 52 §)
  • personer som genom statsrådets beslut på humanitära grunder har tagits emot till Finland från Afghanistan.

Personkretsen för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen har utvidgats. I fortsättningen betalas tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen också för personer som beviljats uppehållstillstånd av individuella och mänskliga skäl (52 §) samt för andra anhöriga till personer som får internationellt skydd och som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening (115 §).

Kommunen är berättigad till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen för barn som har fötts i Finland under 2022, om barnets föräldrar eller någondera av dem omfattas av tilläggsstödet för 2022.

Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Endast den första faktiska hemkommunen är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och personen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Ansökningen om tilläggsdel

Kommunerna kan ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos utvecklings- och förvaltningscentrets e-tjänst på sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv. Utvecklings- och förvaltningscentret sakgranskar kommunernas ansökningar om utbetalning, fattar beslut om utbetalning och betalar ut beviljade stöd. 

Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Handlingsprogram/Tilläggsdel/Personförteckning/2023. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

Läs mer i anvisningar nedan.

Ytterliggare information:
Anvisning till kommunerna
Anvisningar för att lämna in ansökningar om ersättning i regionförvaltningens e-tjänst (på finska)
Personförteckning (excel)
Beslut om ekonomiska tilläggsstöd till kommunerna 2023
Beslut om förlängning av ansökningstiden 2023 för tilläggsdelen till kalkylerande ersättningen