Hyppää sisältöön

Valtio korvaa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen kustannuksia 

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvaukset on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.

Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen (ELY-keskus) kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin ja toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin. Kunnalle korvaukset maksaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 

Korvattavia kustannuksia ovat 

 • laskennallinen korvaus pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä
 • alkukartoituksen järjestäminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset
 • kunnan maksama toimeentulotuki
 • tulkkaus- ja käännöspalvelut
 • ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki
 • paluumuuttoavustus
 • entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
 • sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
 • ihmiskaupan uhrille annettujen palveluiden ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen 

Henkilöt, joista korvausta voidaan myöntää 

Kustannuksia korvataan ulkomaalaislain mukaan

 • kansainvälistä suojelua saavista (87-90 § ja 93 §),
 • ihmiskaupan uhreista (52 a §),
 • yksilöllisen inhimillisen syyn tai maasta poistamisen estämisen perusteella oleskeluluvan saaneista (51-52 §, ) sekä
 • edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenistä tai muista omaisista, jos henkilöillä on ollut perheside ennen näiden saapumista Suomeen.

Poikkeuksena korvausten henkilöpiiriin ovat valtionosuusjärjestelmän perusteella myönnettävät korvaukset sekä korvaus alkukartoituksesta, joka korvataan kaikista maahanmuuttaneista.

Lisäksi tiettyjä korvauksia myönnetään entisen Neuvostoliiton alueilta tulleiden ja Suomen sodissa vapaaehtoisina palvelleiden henkilöiden kustannuksista.  

KEHA-keskus maksaa korvauksen kunnille 

Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. Oleskeluluvan myöntämisestä alkaen korvausta maksetaan henkilöistä,

 • joilla ei ole oleskelulupaa, kun he tulevat maahan
 • jotka eivät saa kotikuntalain mukaista kotikuntaa sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan.

Valtion korvaukset kunnille maksetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) kautta. Kunnan on haettava korvauksia viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun se on toteuttanut korvauksiin oikeuttamat toimet. Kunta voi hakea korvauksia laissa ja ohjeessa määritellyistä kuluista kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.

KEHA-keskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja taikka muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti. 

Lisätietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille
Koulutustallenne kotoutumislain mukaisten korvausten hakemisesta ja maksatuksesta