Hoppa till innehåll

Databasen Integrationsindikatorer 

Databasen integrationsindikatorer är en öppen statistikdatabas som bygger på registeruppgifter och enkätmaterial. Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland. Indikatorerna gäller fem olika teman: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration.

Databasen är lätt att använda. Du kan själv skräddarsy och ta fram statistik som behövs i ditt arbete.

Så här använder du databasen

  1. Välj en tabell under temat som intresserar dig.
  2. På följande sida ska du ange önskade variabler. Ange också vilket område tabellen ska gälla och andra behövliga uppgifter. I de fält som markerats med asterisk måste du välja minst ett alternativ.
  3. Till slut kan du ändra på ordningen av tabellens rader och kolumner så att den blir lättare att läsa, spara den färdiga tabellen i Excel-format eller ta ut färdiga statistiska diagram. Under fliken Om tabellen finns närmare uppgifter om de olika variablerna.

Använd de statistiska uppgifterna med eftertanke

De huvudsakliga informationskällorna i databasen är Statistikcentralens registeruppgifter och enkätundersökningen FinMonik som Institutet för hälsa och välfärd genomförde 2018–2019. Efter varje indikator anges om den baserar sig på statistikuppgifter eller enkätmaterial.

På grund av skillnaderna i materialet från olika källor är uppgifterna inte alltid direkt jämförbara. Till exempel högskoleexamina som avlagts i Finland ingår i statistikuppgifterna, men antalet examina som avlagts utomlands är en uppskattning som baserar sig på enkätundersökningar.

Nästan alla indikatoruppgifter anges enligt bostadsområde, kön, bakgrundslandsgrupp och åldersgrupp. Uppgifterna är klassificerade enligt grupper av bakgrundsländer för att dataskyddet inte ska äventyras.

I informationskällorna som indikatorerna bygger på har i vissa fall också använts olika klassificeringar. Därför kan det finnas en viss variation i grupperna av bakgrundsländer och -världsdelar beroende på om informationskällan är ett register eller enkätmaterial. 

Välj lämpliga uppföljningsindikatorer dels enligt vilket fenomen du vill mäta, dels enligt vilket material som finns tillgängligt. Du får den bästa helhetsbilden om du granskar information som bygger på registeruppgifter och uppgifter som baserar sig på enkätmaterial parallellt.

Så här hänvisar du till databasen

Texthänvisning 
(Databasen Integrationsindikatorer, 2020)

Källförteckning
Databasen Integrationsindikatorer: Lägg till tabellens namn här [webbpublikation]. Tabell: Lägg till tabellens exakta namn här. Helsingfors: Kompetenscentret för integration av invandrare, Arbets- och näringsministeriet. [hänvisat Lägg till datum här]. Mottagningssätt: Lägg till tabellens webbadress här.

Exempelhänvisning
Databasen Integrationsindikatorer: Boende [webbpublikation]. Tabell: 125v -- 001 -- Boende efter typ av bostadshushåll och boenderymlighet: landskap och största städerna, 2005–2019. Helsingfors: Kompetenscentret för integration av invandrare, Arbets- och näringsministeriet. [hänvisat Lägg till datum här 30.9.2020]. Mottagningssätt: https://kototietokanta.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kototietokanta/Kototietokanta__asum__kieli/koto_askut_kieli_001.px/?rxid=9cc86182-0bf1-4ee2-bd47-51f929ac2e3f

Databasen har skapats i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd

En del av indikatoruppgifterna i databasen har producerats med stöd av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Databasen bygger på PX-Web-teknik och upprätthålls av Statistikcentralen.