Hoppa till innehåll

Källor till redogörelsen

Aalto, A., Ahola, I., Hytönen, J., Paavonen, M., Palmén, O., Pääkkönen, J. & Tamminen, V. (2020). Suomen julkisen talouden kestävyys (De offentliga finansernas hållbarhet i Finland, på finska). Finansministeriets publikationer 2020:59

Ahmad, A. (2019) Kokeellinen tutkimus etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä suomalaisilla työmarkkinoilla. I verket Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (red.) (2019) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. ANM guide och andra publikationer 2019:10. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet.

Aksoy, Y., Basso, H., Smith, R. & Grasl, T. (2019). Demographic Structure and Macroeconomic Trends. American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 11, no. 1, January 2019.

Ala-kauhaluoma, M., Pitkänen, S., Ohtonen, J., Ramadan, F., Hautamäki, L., Vuorento, M. & Rinne, H., Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimien toimivuudesta, Riksdagens revisionsutskotts publikation 1/2018

Ansala, L., Hämäläinen, U. & Sarvimäki, M. (2014) Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja -nuoret Suomessa. FPA. Arbetspapper 56/2014.

Ansala, L., Hämäläinen, U., Sarvimäki, M. (2019) Age at Arrival, Parents and Neighborhoods: Understanding the Educational Attainment of Immigrants’ Children. Journal of Economic Geography. https://doi.org/10.1093/jeg/lbz017.

Asikainen, E. (red.) (2020). Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta. Rapporter 29/2020. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Autor, D; Levy, F. & Murnane,R. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change. An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279–1333. Pajarinen, M; Rouvinen, P & Ekeland, A. (2015). Computerization Threatens One-Third of Finnish and Norwegian Employment. ETLA Brief No. 34. https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-34.pdf

Bernelius, V. H. & Vilkama, K. (2019). Pupils on the move: School catchment area segregation and residential mobility of urban families. Urban Studies. 56 (15)

Busk, H. & Jauhiainen, S. & Kekäläinen, A. & Nivalainen, S. & Tähtinen, T. (2016), Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista, Pensionsskyddscentralens undersökningar 06/2016.

Eskelinen, N., Erola, J. Karhula, A., Ruggera, L. & Sirniö, O. 2020. Eriarvoisuuden periytyminen. I verket Mattila, M. (red.), Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Kalevi Sorsa Stiftelsen

EU-midis II: Second European Union Minorities and Discrimination Surveys  

Foged, M. & Peri, G. (2016). Immigrants’ Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data. American Economic Journal: Applied Economics, 8 (2). 

Hagman, N., Laitinen-Saunio, A. & Asikainen, E. (2020). ”Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan muuttaneiden ohjauksesta. Kouvola, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

van Ham, M. & Tammaru, T. (2016). Pieni- ja suurituloiset asuvat aiempaa eriytyneemmin eurooppalaisissa pääkaupungeissa, URMI Politiikkapaperi 2016:1. 

Harju-Luukkanen, H., Nissinen, K, Sulkunen, S., Suni, M. & Vettenranta. J. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Pedagogiska forskningsinstitutet, Jyväskylä universitet.

Hievanen, R., Frisk, T., Väätäinen, H., Mustonen, K., Kaivola, J., Koli, A., Liski, S., Muotka, V., Wikman-Immonen, A., (2020) Maahanmuuttajien koulutuspolut, arviointi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisesta. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Publikationer 11:2020.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2019) The Global State of Democracy 2019, Addresing all Ills, Reviving the Promise.     https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2019   

Jauhiainen, S. & Raivonen, L. (2020). Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. FPA. Arbetspapper 157/2020.

Kaihovaara, A. & Larja, L. (2019). Parantaako maahanmuutto taloudellista huoltosuhdetta? Työpoliittinen aikakausikirja 4/2019. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161942/TEM%20tyopoliittinen%20aikakauskirja%204_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karinen, R., Luukkonen, T., ja Oosi, O., (2020) Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut, Selvityksen loppuraportti (Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare: Slutrapport om utredningen, på finska), Owal Group, Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:27, Arbets- och näringsministeriet, Helsingfors 2020.

Karinen, R., Luukkonen, T., Kortelainen, J., Korhonen, N., Luomala, N. (2020a). ”Kaikki toimi kohdallani”, Selvitys kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä. Närings-, trafik- och miljöcentralens rapporter 24/2020.

Karinen, R., Kortelainen, J., Luukkonen, T., Jauhola, L. (2020b). Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa (Handledning och tjänster för integrationsklienter vid arbets- och näringsbyrån, på finska), Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:31

Karinen, R., Kortelainen, J., Luukkonen, T. Jauhola, L. (2020c). Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften (.Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften, på finska) Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:32.

Karinen, R., Luukkonen, T., Jauhola, L., Määttä, S. (2020). Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta (Utredning om nuläget för kontaktolkning, på finska). Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:45.

Kuusio, H. & Seppänen, A. & Jokela, S. & Somersalo, L. & Lilja, E. (red.). 2020. Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa. FinMonik-tutkimus 2018–2019. THL:s rapport 1/2020.

Kuusio, H., Castaneda, A., & Leeman, L. (2020) Sosiaaliset suhteet. I verket Kuusio, H., Seppänen, A., Jokela, S., Somersalo, L., Lilja, E. (red.) Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa. FinMonik-tutkimus 2018–2019. THL:s rapport 1/2020. Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd

Kääriälä, A., Keski-Säntti, M., Aaltonen, M., Haikkola, L., Huotari, T., Ilmakunnas, I., Juutinen, A., Kiilakoski, T., Merikukka, M., Pekkarinen, E., Rask, S., Ristikari, T., Salo, J. & Gissler, M. (2020)  Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä. Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Institutet för hälsa och välfärd. Rapport 15/2020. Ungdomsforskningssällskapets/Ungdomsforskningsnätverkets publikationer 228.

Laatikainen, T., Skogberg, N., Koponen, P. & Koskinen, S. (2020) Koettu terveys ja pitkäaikaiset sairaudet. I verket Kuusio, H., Seppänen, A., Jokela, S., Somersalo, L., Lilja, E. (red.)

Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa. FinMonik-tutkimus 2018–2019. THL:s rapport 1/2020. Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd

Lahtinen, K., Kuusiluoma, T. (2018) Omalla kielellä alkuun, omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. 

Laitinen-Saunio, A. (2020). Asiakkaiden kokemuksia kotoutumispalveluista. I verket Asikainen, E. (red.) Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta. Rapporter 29:2020. Kouvola: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Larja, L. & Sutela, H. (2015), Ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyysaste lähes samalla tasolla kuin suomalaistaustaisella – naisilla enemmän vaikeuksia työllistyä. I verket Nieminen T, Sutela H, Hannula U (red.) Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 2014. Statistikcentralen 2015. 

Larja. L. (2019). Maahanmuuttajanaiset työmarkkinoilla ja työmarkkinoiden ulkopuolella. I verket Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (red.) (2019) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. ANM guide och andra publikationer 2019:10. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet. 

Larja, L. (2017) Joka kolmas ulkomaalaistaustainen nuori samaistuu sekä suomalaisuuteen että taustamaahansa, Statistikcentralen.

Lehti, M.; Salmi, V.; Aaltonen, M.; Danielsson, P.; Hinkkanen, V.; Niemi, H.; Sirén, R. & Suonpää, K. (2014). Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä. Rättspolitiska forskningsinstitutets undersökningar 265. 

Malin, M. & Kilpi-Jakonen, E. (2019). Ulkomaalaistaustaisten nuorten koulutuspolut. I verket Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (red.) (2019) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. ANM guide och andra publikationer 2019:10.

Mathies, C. & Karhunen. H. (2019). Suomeen valmistumisen jälkeen jääneet tutkinto-opiskelijat tilastojen valossa. I verket Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (red.) (2019) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. ANM guide och andra publikationer 2019:10. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet. ISBN 978-952-327-487-7. 

Nieminen, T. & Sutela, H. & Hannula, U. (red.). 2015. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Statistikcentralen. 

Nopola, Tuija (2019). Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen. Pensionsskyddscentralens rapporter 09/2019.

OECD (2018), Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and Their Children in Finland, OECD Publishing, Paris.

OECD (2013). International Migration Outlook 2013.

Owal Group (2019): Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys

Petrović A., Manley D. & van Ham M. (2019). Freedom from the tyranny of neighbourhood: Re-thinking sociospatial context effects. Progress in Human Geography 44(6).

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Harvard University Press, London. I verket

Raunio, M.: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka. Arbets- och näringsministeriets publikationer, Innovation, 33/2015. 

Pitkänen, V., Saukkonen, P., Westinen, J. (2019) Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, Kirjapaino Örhling.

Rask, S., Paavonen, A-M., Lilja, E., Koponen, P., Suvisaari, J., Halla, T., Koskinen, S. & Castaneda,A. (2016) Primääriperheestä erossaolo on yhteydessä somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttaja-aikuisten hyvinvointiin ja kotoutumiseen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 81(3).

Rauta, J. (2020). Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019.

Brott och tvångsmedel 2018, Statistikcentralen.

Rotkirch, A. (2021). Syntyvyyden toipuminen ja pitenevä elinikä (Ökande fruktsamhet och längre livslängd, på finska). Statsrådets publikationer 2021:2.

Räisänen, H. & Ylikännö, M. (2021). Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2019? ANM-analys 104/2021.

Saikkonen P., Hannikainen K., Kauppinen T., Rasinkangas J. & Vaalavuo M. (2018): Sosiaalinen kestävyys: asuminen, segregaatio ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla. THL:s rapport 2/2018.

Saukkonen, P., (2019). Suomi omaksi kodiksi, Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet, Gaudeamus, Tallinn.

Sarvimäki, A. (2017). Labour market integration of refugees in Finland. VATT Research Reports 185.

Shemeikka, R., Schmidt-Thomé, K. Harkko, J, Paavola, J., Raunio, M., Alanko, L., Björk, A., Kettunen, P., Kouvonen, A., Pitkänen, S., Ramadan, F., Varjonen, S., Vuorento, M.: Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut (Utbildnings- och sysselsättningsvägar för invandrare, på finska). Publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2021:29.

Signorelli, S. (2020). Do Skilled Migrants Compete with Native Workers? Analysis of a Selective Immigration Policy. 2020. https://ideas.repec.org/jmp/2020/psi891.pdf
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-9151. Brottslighet som kommit till kännedom 2018 Helsingfors: Statistikcentralen [Hämtad 19.11.2020] Åtkomstsätt: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tie_001_sv.html

Tervola, J. & Verho, J. (2014). Maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö vuonna 2011. Arbetspapper 64/2014. FPA.

Tuloksellisuustarkastuskertomus, kotoutumiskoulutus (Effektivitetsrevision, integrationsutbildning), Statens revisionsverks revisionsberättelser 15/2018, Helsingfors 2018.

VATT (2014). Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen. VATT-Analyysi 1-2014.

Walbækken, M.; Kostøl, F.; Røtnes, R.; Eggen, F. & Kordt. A.H. Automation/Robotisation – Demography – Immigration Possibilities for low-skilled immigrants in the Norwegian labour market of tomorrow. Economics Norway. Report 7-2019.

World migration report, International Organization for Migration 2020.