Hoppa till innehåll

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid prenumeration på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Extern beskrivning enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen 21.6.2021

Dataskyddsombud

Krista Turunen
Tfn växel 0295 16001
[email protected]

Personuppgiftsansvarig

Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 Statsrådet
Tfn växel 0295 16001
[email protected]

Syftet med behandlingen av uppgifter

Distribution av nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. I nyhetsbreven informeras prenumeranterna om nyheter, evenemang och andra aktuella frågor.

Behandling av uppgifter och de som behandlar uppgifter

Prenumerantens e-postadress förs in i sändlistan i beställningstjänsten för nyhetsbrev utifrån prenumerantens samtycke.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministeriet, NTM-centralen och TE-tjänster som utarbetar nyhetsbrev från partnerskapsprogrammet och nyhetsbrevsystemets tjänsteleverantör Emaileri Oy. Ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter med Emaileri Oy i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen. 

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas ut endast till nyhetsbrevsystemets tjänsteleverantör, som inte får vidareutlämna uppgifter eller använda dem i något annat syfte. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Bevaringstid för uppgifter

Uppgifterna bevaras i tjänsten tills nyhetsbrevet läggs ned eller tills prenumeranten själv avslutar prenumerationen via länken för avslutande av prenumeration i slutet av nyhetsbrevet eller genom att skriftligen be ministeriet att radera uppgifterna eller tills en e-postadress som inte fungerar raderas automatiskt.

Den registrerades rättigheter

Som användare av tjänsten har du rätt

  • att få tillgång till dina egna personuppgifter
  • till rättelse av uppgifter
  • till begränsning av behandlingen av uppgifter
  • att få dina uppgifter raderade
  • till dataportabilitet
  • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Tillgång till egna uppgifter

Du kan be att få se dina uppgifter som har registrerats i nyhetsbrevsystemet genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor ([email protected]). Ange nyhetsbrevets namn i din begäran.

Rättelse eller komplettering av uppgifter

Om du märker att dina uppgifter är inexakta eller innehåller brister eller fel, kan du be att den felaktiga adressen raderas och därefter prenumerera på nyhetsbrevet på nytt. Skicka din begäran till adressen [email protected]

Begränsning av behandlingen av uppgifter

Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter samt radering av uppgifter

Du kan att avsluta prenumerationen via den länk som finns i nyhetsbrevet.
Du kan be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Skicka din begäran om att radera uppgifter till adressen [email protected]

Anmälan och klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter

Om du vill anmäla ett problem i behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud. Se kontaktuppgifterna högre upp på denna sida.

I fråga om behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, som är tillsynsmyndighet.

Webbplatsen för Dataombudsmannens byrå