Hoppa till innehåll

Invandrare på arbetsmarknaden

Sysselsättning är målet för de flesta invandrare i arbetsför ålder, oberoende av orsakerna till varför de har kommit till Finland. Personer som flyttar på grund av arbete har redan en arbetsplats i Finland, men för personer som kommer till Finland av andra orsaker börjar vägen till arbetsmarknaden ofta via arbets- och näringsbyråns sysselsättnings- och integrationstjänster.

Sysselsättningen påverkas förutom av individuella egenskaper, såsom utbildning och språkkunskaper, även av många andra faktorer, såsom kvaliteten på integrationstjänsterna, arbetsmarknadens behov och samhällets mottagande. 

Arbets- och näringsbyrån hjälper till med integrationen och sysselsättningen

En invandrare som strävar efter att komma ut på arbetsmarknaden kan anmäla sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, vars tjänster hjälper till med integrationen och sysselsättningen. Integrationstjänsterna i det inledande skedet består av handledning och rådgivning, inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning.

Under kommunförsöket kan en arbetssökande som anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån dirigeras att bli kund i sin egen hemkommun. Den invandrade personen behöver inte ta reda på sitt kundförhållande i kommunförsöket på förhand, utan det räcker med att hen anmäler sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Invandringen av experter stärker och internationaliserar Finland

I Finland minskar antalet invånare i arbetsför ålder och befolkningen växer endast via invandringen. Företag och andra organisationer behöver kunnig arbetskraft. Invandringen av experter stärker och internationaliserar Finlands företags- och innovationsverksamhet och lockar internationella investeringar till Finland. Detta främjar i sin tur uppkomsten av nya arbetsplatser.

Mångfald och icke-diskriminering i samhället och arbetslivet påverkar hur lockande internationella experter upplever Finland. Dessa faktorer har även en stor betydelse för sysselsättningen av personer som redan har invandrat till Finland och som har ett annat modersmål. Internationaliseringen av arbetslivet främjar dessutom att utländska studerande och forskare, som avlagt sin examen i Finland, också blir kvar i Finland för att arbeta.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar tillsammans med inrikesministeriet för politik och lagstiftning med anknytning till invandring av arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare samt för Migrationsverkets handledning och tillsyn avseende dessa. Arbets- och näringsministeriet ansvarar även för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas internationella arbetsförmedling samt för arbetsförmedlingsnätverket Eures. 

Vidare ansvarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för beredningen och samordningen av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost. Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett tväradministrativt program för invandring av specialsakkunniga, arbetstagare, studerande och forskare. Syftet med programmet är att göra Finland mer attraktivt för experterna och deras familjer. 

Läs mer:
Internationell kompetens och arbetskraft 
Åtgärdsprogrammet Talent Boost 
Finska och svenska på arbetsplatsen (på finska)
Utbildningen En fungerande mångformig arbetsgemenskap (på finska)
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet (på finska)