Hoppa till innehåll

Myndigheternas uppgifter

Det lokala integrationsarbetet är förvaltningsövergripande

Integrationen främjas i samarbete mellan olika myndigheter. Lagen om främjande av integration ålägger myndigheterna att delta i branschöverskridande samarbete.
I samarbetet deltar

  • kommunen
  • välfärdsområden
  • arbets- och näringsbyrån
  • polisen
  • organisationer, föreningar och företag.

På lokal nivå ansvarar kommunen, välfärdsområden och arbets- och näringsbyrån för integrationsfrämjandet. Även andra myndigheter kan delta i integrationsfrämjandet. Integrationen kan också främjas i samarbete mellan kommuner.

I enlighet med lagen om främjande av integration ska kommunerna och de andra lokala myndigheterna lokalt eller regionalt stödja internationalism, jämlikhet och likabehandling samt främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Lagens syfte kan bland annat främjas genom att man utvecklar en mångformig stads- och servicestruktur, tillhandahåller lämpliga lokaler och förebygger att invandrarna segregeras till egna bostadsområden. Invandrarbefolkningens behov och främjandet av integrationen ska dessutom beaktas i kommunens och de andra lokala myndigheternas allmänna planering, verksamhet och uppföljning.

Goda relationer mellan befolkningsgrupper och dialog mellan kulturer skapar möjlighet till en trivsam och trygg miljö för alla invånare. Dubbelriktad integration kräver att invandrarna är delaktiga och har möjlighet att bevara sitt eget språk och sin egen kultur. Detta kräver samarbete, förutom med myndigheter också med andra parter.

En kommun, eller flera kommuner tillsammans, kan i enlighet med lagen om främjande av integration i samarbete med lokala arbetsmarknads-, företagar- och frivilligorganisationer inrätta en delegation på lokal nivå. Delegationen planerar och utvecklar integrationsfrämjandet och förbättrar relationerna mellan befolkningsgrupper.

Kommunen, välfärdsområden och arbets- och näringsbyrån kan dessutom göra upp lokala eller regionala samarbetsavtal om ordnandet av åtgärder och tjänster inom sitt område.

Lagen om främjande av integration 

Regionerna sköter uppföljningen, övervakningen och utvecklingen

På regional nivå sköts uppgifter i anslutning till uppföljningen, övervakningen och utvecklingen av integrationen. Viktiga aktörer är närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket och landskapsförbunden. Även regionala organisationer och olika projekt deltar i det regionala integrationsarbetet.

Statens integrationsprogram anger målen för den riksomfattande utvecklingen

Lagen om främjande av integration innehåller en bestämmelse om riktlinjerna för det riksomfattande integrationsfrämjande arbetet. Enligt den upprättar statsrådet statens program för integrering för fyra år i sänder. Programmet innehåller mål för den riksomfattande integrationsutvecklingen.

Integrationsprogrammet bereds av arbets- och näringsministeriet (ANM). De ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjandet anger sina egna mål och åtgärder för integrationsutvecklingen som ett led i planeringen av verksamheten och ekonomin.

Statens program för integrationsfrämjande finansieras ur statsbudgeten.

Statsrådet utfärdade ett principbeslut om det första statliga integrationsprogrammet 2012.

Läs mer:
Lagen om främjande av integration (finlex.fi)
Statens integrationsprogram