Hoppa till innehåll

Kommunerna ordnar tjänster för asylsökande

Innan uppehållstillstånd beviljas erbjuds asylsökande i kommunerna grundläggande undervisning och förskoleundervisning för barn samt under vissa förutsättningar småbarnspedagogik.

Förläggningarna ordnar social- och hälsovårdstjänsterna själva eller köper dem från välfärdsområdena eller privata tjänsteproducenter. Vuxna asylsökande har rätt att få brådskande hälso- och sjukvård. Dessutom har de rätt att få andra social- och hälsovårdstjänster som en yrkesutbildad person anser nödvändiga. Alla minderåriga har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som kommuninvånarna. De som kommer till förläggningen får genomgå en hälsoundersökning och tester för smittsamma sjukdomar. 

För kostnaderna ansvarar Migrationsverket förvaltningsområde så länge en person omfattas av mottagningssystemet.

Minderåriga asylsökande har rätt till grundläggande utbildning och under vissa förutsättningar småbarnspedagogik

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Denna bestämmelse gäller även asylsökande, som har rätt till grundläggande utbildning och förskoleundervisning men ingen läroplikt. 

Kommunen ska också under vissa förutsättningar ordna småbarnspedagogik för asylsökande barn. Ett asylsökande barn kan ha rätt till småbarnspedagogik exempelvis i följande situationer

  • Barnet har ett konstaterat behov av barnskydd. Då kan småbarnspedagogik ordnas som en stödåtgärd inom öppenvården i enlighet med barnskyddslagen.
  • Barnet har särskilda behov på grund av en utsatt ställning, som konstaterats av en anställd inom social- och hälsovårdstjänster. Man bedömer också hur småbarnspedagogik skulle främja sådana barns och familjers välbefinnande.
  • Barnets förälder arbetar eller studerar på heltid.
  • Småbarnspedagogik är av annan orsak i enlighet med barnets intresse.

Mer information:
Asylsökandes studiemöjligheter (på finska)
Social trygghet och tjänster för personer som söker eller får internationellt skydd
Hälsa och välbefinnande hos asylsökande