Hoppa till innehåll

11.1. Integrationsprogrammet i översikt

Integrationsprogrammet är ett paket av tjänster som främjar den inledande integrationen. Dess mål (avsnitt 11.2), målgrupper (avsnitt 11.3), organiseringsansvar (avsnitt 11.4), innehåll (avsnitt 11.5) och varaktighet (avsnitt 11.6) presenteras i redogörelsen i huvuddrag. Dess närmare innehåll och den benämning som ska användas preciseras i samband med översynen av integrationslagen.

En princip som ligger till grund för förslaget är att integrationen under den första tiden efter att invandraren anlänt till Finland ska stödjas effektivt genom särskilda integrationstjänster och vid behov genom andra tjänster. Därefter ska integrationen stödjas på grundval av behov som en del av det service- och utbildningssystem som riktar sig till alla. De invandrare som deltar i integrationsprogrammet drar också nytta av de åtgärder för att utveckla sysselsättningstjänsterna, utbildningssystemet, social- och hälsovårdstjänsterna och familjetjänsterna som presenteras i kapitel 12–14. Om en invandrare som är kund hos arbetskraftsservicen inte har sysselsatts när integrationsprogrammet avslutas ska det tillsammans med denne utarbetas en sysselsättningsplan där man kommer överens om fortsatta åtgärder för att personen lättare ska kunna sysselsättas. Likaså ska man vid behov komma överens om att lotsa integrationskunder hos kommunen till fortsatta tjänster när programmet har avslutats. Dessutom föreslås det att möjligheterna att delta i språkutbildning även bland invandrare som har bott en längre tid i landet och har behov av sådan utbildning ska förbättras.

Det föreslagna integrationsprogrammet skapar ramar och minimikriterier för väglednings- och serviceprocessen under den inledande integrationen av invandrare som är arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Integrationsprocessen för de invandrare som är kunder hos arbetskraftsservicen ska även i fortsättningen vara knuten till sysselsättningstjänsterna med beaktande av regeringens riktlinjer om översyn av sysselsättningstjänsterna av den 30 april 2021 och principerna i den nordiska modell för arbetskraftsservice som är under beredning. 

För de invandrare som står utanför arbetskraften har den integrationsfrämjande verksamheten hittills saknats en klar struktur, varför integrationsprogrammet förbättrar integrationen särskilt för denna grupp. Med hjälp av den introduktionsperiod som ingår i förslagen om programmet stärks en tidig kontakt med arbetskraftsservicen bland de invandrare som står utanför arbetskraften och inte omedelbart siktar på arbetsmarknaden. Dessutom förbättrar integrationsprogrammet situationen för de integrationskunder som behöver sektorsövergripande tjänster genom att det stärker samordningen av och vägledningen till sysselsättnings-, utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster (inkl. småbarnspedagogik) inom olika förvaltningsområden såväl medan programmet pågår som när det avslutats. 

Programmet består delvis av integrationsfrämjande tjänster som redan används och en utveckling av deras verkningsfullhet och delvis av nya element. Till integrationsprogrammet hör en introduktionsperiod (avsnitt 11.5.1) som innehåller en inledande kartläggning och upprättandet av en integrationsplan samt som ny tjänst en flerspråkig samhällsorientering. Även integrationsutbildningen, läsfärdighetsutbildningen och den grundläggande undervisningen för vuxna förblir centrala element i den inledande integrationen, och tillgången och kvaliteten på dem och deras verkningsfullhet ska utvecklas som en del av beredningen av integrationsprogrammet på de sätt som beskrivs i avsnitt 11.5.2. Bedömningen av utgångsnivån och slutnivån i integrationsutbildningen utvecklas i enlighet med avsnitt 11.5.3. I integrationsprogrammet ska det vid behov även ingå till exempel identifiering och erkännande av kunnandet samt bedömning av arbets- och funktionsförmågan.

Integrationsprogrammet ska inte verkställas schematiskt. Tillsammans med de invandrare som deltar i integrationsprogrammet upprättas i överensstämmelse med nuläget en individuell integrationsplan som grundar sig på en inledande kartläggning. I den individuella integrationsplanen, som invandraren är skyldig att följa, avtalas närmare om det individuella innehållet i programmet. Integrationsplanen ska enligt det individuella behovet också knytas till tjänster i det allmänna service- och utbildningssystemet. Under integrationsprogrammet kan invandraren utifrån individuella behov också lotsas till andra kompetensstärkande och sysselsättningsfrämjande tjänster, social- och hälsovårdstjänster, organisationers verksamhet och arbetslivet. 

Genom det sektorsövergripande sättet att genomföra den introduktionsperiod som föreslås som en del av integrationsprogrammet stärks en behovsgrundad inledning av främjandet av integrationen. Dessutom förebyggs att invandraren anvisas fel tjänster eller inte får de tjänster som han eller hon behöver. Inom ramen för programmet föreslås åtgärder för att göra integrationsfrämjandet mera sektorsövergripande med beaktande av de strukturella reformer som pågår, i synnerhet de strukturella reformerna av arbetskraftsservicen och social- och hälsovårdstjänsterna. Redan under introduktionsperioden, som ingår i den inledande integrationen, främjas utnyttjandet av arbetskrafts- och näringstjänsternas, utbildningssystemets, de kommande välfärdsområdenas och organisationernas kunnande. Genom de förslag som gäller introduktionsperioden stöds en sektorsövergripande identifiering av servicebehov, vägledning och planering av studie och sysselsättningsvägar. 

Den inledande integrationen ska utvecklas så att man bättre än för närvarande kan identifiera dem som har förutsättningar för att snabbt gå ut i arbetslivet och dem som måste utveckla sitt kunnande för att få arbete samt dem som behöver också andra tjänster. Förslagen i integrationsprogrammet stöder en bättre identifiering och ett bättre beaktande i integrationsfrämjandet av behoven hos olika klientsegment, till exempel invandrare som behöver sektorsövergripande stöd, behöver stärka sina basfärdigheter eller behöver yrkesutbildning, invandrare med högskoleutbildning och invandrarföräldrar som sköter barn hemma.

I redogörelsen presenteras riksomfattande riktlinjer för beredningen av integrationsprogrammet. Dessa ska verkställas dels genom att integrationslagen revideras, dels genom att kvaliteten på tjänsterna utvecklas. Inom ramen för de riksomfattande riktlinjerna verkställs och utvecklas integrationsprogrammet utifrån regionala och lokala förutsättningar i enlighet med den ansvarsfördelning som anges i avsnitt 11.4. Nyttjandet av regionala och lokala ekosystem och nätverk för att tillgodose olika behov hos klienterna avses bli en central del av verkställigheten av studie- och sysselsättningsvägarna medan programmet pågår och vid behov även efter att det avslutats.  Behovet att utveckla främjandet av integration på svenska har beaktats genomgående som en del av förslagen rörande integrationsprogrammet.


Stödet under den inledande integrationens utvecklas: de viktigaste åtgärderna

  • Ett integrationsprogram skapas för att göra paletten av tjänster för den inledande integrationen tydligare och förbättra tjänsternas innehåll, tillgänglighet och behovs- och arbetslivsorientering liksom vägledningen under och efter programmet till ändamålsenliga allmänna sysselsättnings-, utbildnings- och social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster som främjar integration och sysselsättning.
  • Genom programmet skapas en struktur för att främja integrationen av såväl dem som omfattas av arbetskraftsförvaltningens tjänster som dem som står utanför arbetskraften, särskilt invandrade föräldrar som är hemma och sköter barn. I programmet beaktas olika utgångspunkter och behov hos integrationskunderna, och en effektiv samordning görs med det allmänna service- och utbildningssystemet.  Invandrarnas egen aktivitet och delaktighet i tjänsterna samt deltagande av aktörer i tredje sektorn och arbetsgivare främjas från den inledande integrationen och framåt.
  • Integrationsfrämjande tjänster utvecklas och en smidig integrationsväg på båda nationalspråken säkerställs. Målet är att antalet invandrare som integreras på svenska ökar så att det procentuellt motsvarar åtminstone de svenskspråkigas andel av befolkningen.
  • När innehållet i integrationsprogrammet och de tjänster som ingår i programmet utvecklas ska man dra nytta av användarnas erfarenheter. Programmet ska modelleras till en nationellt identifierbar helhet som invandrarna lätt kan hitta och till vilken övriga myndigheter vid behov kan hänvisa invandrare som behöver integrationstjänster.
  • Kvinnorna lyfts fram en särskild målgrupp för de integrationsfrämjande tjänsterna och könskonsekvenserna av olika åtgärder beaktas när programmet verkställs och i uppföljningen av det.