Hoppa till innehåll

Personer som flyr kriget i Ukraina kan få tillfälligt skydd

Miljontals människor flytt från Ukraina till följd av kriget. Europeiska unionen aktiverade direktivet om tillfälligt skydd den 4 mars 2022. Syftet med uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är att erbjuda hjälp till människor som flyr krig. 

Tillfälligt skydd kan i Finland beviljas följande personer:

  • Ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av det ryska angreppet.
  • Familjemedlemmar till ukrainare och personer som beviljats internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har bildats i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen eller de nordiska länderna eller i Liechtenstein eller Schweiz.
    • Familjemedlemmar behöver inte ansöka om skydd samtidigt. De kan till exempel komma till Finland senare och sedan ansöka om tillfälligt skydd.
    • Om en familjemedlem är medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen, i Liechtenstein eller Schweiz, kan hen ansöka om EU-registrering.

Uppehållstillstånd för tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten. Migrationsverket ansvarar för att bevilja uppehållstillstånd som grundar sig på tillfälligt skydd. Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd för högst ett år i sänder. 

Tillfälligt skydd ger snabbt tillfälligt skydd

Processen för tillfälligt skydd är enklare och snabbare än ett asylförfarande. Personer som beviljas tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagstiftningen och de kan bo på en förläggning eller inkvarteras enskilt. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att anlita förläggningens tjänster och deras oundgängliga försörjning tryggas med mottagningspenning. Kommunen ska ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern.

De som sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan har lämnats in. Personer som får tillfälligt skydd kan registrera sig som arbetslösa arbetssökande och har rätt till TE-byråns tjänster. 

Personer som får tillfälligt skydd kan ansöka om hemkommun

Personer som får tillfälligt skydd kan få en hemkommun om de uppfyller förutsättningarna i lagen om hemkommun. Till exempel en familjemedlem till en person som har hemkommun i Finland kan få hemkommun. Med familjemedlem avses en make/partner, vårdnadshavare eller ett barn. Den som får tillfälligt skydd kan få hemkommun också om hen får kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd på någon annan grund, till exempel arbete eller studier. 

För största delen av dem som får tillfälligt skydd uppfylls villkoren för att få en hemkommun även när giltighetstiden för de tillfälliga uppehållstillstånd som beviljats dem har förlängts och de har bott i Finland utan avbrott i minst ett år. Hemkommun söks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att ansöka om hemkommun krävs att man har en finsk personbeteckning.

Personer som får tillfälligt skydd och som fått en hemkommun är efter det inte längre klienter hos förläggningarna och omfattas därmed av kommunernas och välfärdsområdenas tjänster och på dem tillämpas inte längre mottagningslagstiftningen. Personer som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun omfattas av ersättningarna för kostnader enligt integrationslagen och de kan anvisas till kommunplatser enligt integrationslagen.

Personer som anländer från Ukraina kan också ansöka om asyl i Finland. Behandlingen av asylansökan avbryts dock för den tid uppehållstillståndet som grundar sig på tillfälligt skydd är i kraft.

Mer information:
Inrikesministeriets sidor om tillfälligt skydd
Migrationsverkets sidor om tillfälligt skydd
Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina