Hoppa till innehåll

11.5.4. Övriga behovsbaserade tjänster och fortsatt vägledning

Utbildningsprogrammet utesluter inte att andra tjänster än de som ingår i programmets innehåll enligt ovan används som stöd för integration och sysselsättning. En del av de invandrare som deltar i integrationsprogrammet kan ha förutsättningar för att avancera snabbare mot arbetslivet, och programmet ska också kunna innehålla andra, skräddarsydda sysselsättnings- och utbildningstjänster. För att stödja ett snabbt avancemang behöver modeller som kombinerar arbetslivsnära tjänster och språkstudier på deltid utvecklas. De högutbildades möjlighet att skaffa sig behörighet och få ett arbete kan stödjas till exempel genom högskolornas SIMHE-tjänster.

Behovet av särskilt stöd hos personer och familjer i utsatt ställning möts bland annat genom integrationsfrämjande socialvårdstjänster. Syftet med det integrationsfrämjande socialarbetet är att skapa, återställa och upprätthålla klienternas förutsättningar för att klara sig på egenhand, ha en god livskvalitet och hantera sitt liv, förebygga utanförskap och stödja klienternas positiva livsval och strävan mot ett fullvärdigt medlemskap i samhället. Till de särskilda socialvårdstjänsterna under integrationsfasen hör förutom de grundläggande socialvårdstjänsterna även bland annat integrationsfrämjande social vägledning och hjälp med att uträtta ärenden. I en del av kommunerna tillhandahålls vägledning som stöder individuell integration och hantering av vardagen också utanför socialvården i kommunens övriga sektorer. I arbetet med att utveckla kommunernas integrationstjänster bör hänsyn tas till vikten av att arbetet delas rättidigt och ändamålsenlig med social- och hälsovårdstjänsterna genom att en modell för samarbetet och processerna utarbetas. Målet är att skapa klara samarbets- och fördelningsmodeller för att undvika överlappande tjänster. Särskild vikt bör fästas vid att väglednings- och rådgivningstjänsterna är sektorsövergripande på ett friktionsfritt sätt och att servicekedjorna fungerar. Dessutom bör avseende fästas vid gränsytorna för det personliga vägledningsarbetet.

Utöver de integrationstjänster som ordnas av myndighetsorgan och läroanstalter kan integration och delaktighet stödjas genom att uppmuntra invandrarna att bekanta sig också med annan fritidsverksamhet. För att bygga upp nätverk som stöder karriärvägar kan det också ingå i integrationsprogrammet att lotsa in invandrarna i yrkessammanslutningarnas och studentorganisationernas verksamhet och i mentorsverksamhet.

Om invandraren när integrationsprogrammet avslutas inte har blivit sysselsatt ska en fortsatt plan utarbetas enligt vilken invandraren ska gå vidare till arbetslivet eller till andra sysselsättningsfrämjande tjänster. Beroende på individuella mål och behov kan en person hänvisas till arbetslivsnära tjänster (t.ex. arbetskraftsutbildning, lönesubventionerat arbete, arbetsprövning), utbildning som förbereder för yrkesutbildning eller grundexamensutbildning, högskolestudier, behörighetsgivande utbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller rehabilitering. 

För de invandrare som är kunder hos sysselsättningstjänsterna ska man efter att integrationsprogrammet avslutats utarbeta en sysselsättningsplan som grundar sig på den rekommendation om fortsättningen som ingår i integrationsprogrammet. Sysselsättningstjänsterna ska svara för en fungerande övergång för klienterna, och de ska på motsvarande sätt som i dag bland annat avgöra om frivilliga studier ska stödjas med arbetslöshetsförmån. Den nordiska modellen för arbetskraftsservice har förutsättningar för att stärka vidarelotsningen av dem som är klienter hos sysselsättningstjänsterna såväl medan integrationsprogrammet pågår som när det slutförts.


Övriga behovsbaserade tjänster och fortsatt vägledning: 
de viktigaste åtgärderna

  • Den inledande kartläggningen och integrationsplanen samt det sektorsövergripande genomförandet av introduktionsperioden ska utvecklas så att de stöder en behovsbaserad vägledning till tjänster och annan integrationsfrämjande verksamhet. 
  • Genom vägledning och genom att utveckla tjänsterna (kapitel 12, 13 och 14) ska man säkerställa en smidig övergång från integrationsprogrammet till vidareutbildning, till en sysselsättningsstödande eller annan behovsbaserad tjänst eller direkt till arbetslivet.