Hoppa till innehåll

Material förtydligar flyktingmottagningens skeden och aktörernas uppgifter

I materialet beskrivs på ett allmänt plan skedena för de olika flyktinggrupperna vid mottagandet av flyktingar och flytten till kommunerna. Syftet med processbeskrivningarna är att öka kunskapen om mottagande av flyktingar och att stödja ett smidigt mottagande och sektorsövergripande samarbete. Materialen överensstämmer med den lagstiftning som gäller 2023.

Följande processbeskrivningar finns tillgängliga (jpg):

Materialet finns också som pdf-fil:

Materialet har skaffats av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna. Handlingsprogrammet finansieras med separat anslag för vidarebosättning ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Materialet har utarbetats av Bob the Robot Oy.

Mer information:
Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna
Mottagande av flyktingar