Hoppa till innehåll

Tolkning och översättning regleras i lagen

Enligt lagen om främjande av integration ska den som betjänar en invandrarklient i en servicesituation se till att klienten förstår det som gäller honom eller henne. I lagen om främjande av integration regleras att myndigheten vid behov ska ordna tolkning eller översättning. Tolkning regleras även i annan lagstiftning, såsom i förvaltnings- och utlänningslagen och i lagen om patientens ställning och rättigheter. 

Integrationslagstiftningen garanterar att staten inom ramen för budgeten ersätter kommuner för kostnaderna för tolkning och översättning som kommunen ordnat för personer som omfattas av flyktingmottagningen (2 § 2 och 3 mom.). För kostnader för tolkning som ordnas för personer som har flyttat till landet på andra grunder ansvarar den myndighet som har bjudit in tolken till kundbetjäningssituationen, i regel alltså invandrarklienternas hemkommuner samt arbets- och näringsbyråerna.

I Finland finns många olika företag som erbjuder tolknings- och översättningstjänster. Det finns tolkningstjänster att tillgå på nästan hundra språk. Det är inte alltid lätt att hitta tolkningstjänster, i synnerhet i närområdet. Serviceutbudet varierar dessutom på olika håll i Finland.

Distanstolkning kan också användas i tolkningssituationer. Distanstolkning föredras när de ärenden som behandlas inte kräver att tolken är personligen närvarande. Tolkning på distans gör det lättare att hitta en tolk och dess användning har blivit allt vanligare.

Material på flera språk och lätt språk stödjer förståelse

Invandrarklientens ärende samt förståelsen mellan klienten och den anställda stöds också av material och information som finns tillgängligt på invandrarens eget språk eller på lätt språk.

De flesta myndigheterna har en viss mängd material på de vanligaste språken, men språk- och materialutbudet är bra att utöka beroende på situationen. Exempelvis i undantagssituationer stödjer material på flera språk och lätt språk jämlikhet och förståelsen av kommunikationen. Det finns också behov för kommunikation på flera språk och lätt språk i etablerad daglig kommunikation och i organisationsverksamhet, då översättning av olika innehåll eller bearbetning till lätt språk bör ses ur målgruppens perspektiv och utifrån behov. 

I vår onlinetjänst hittar du flerspråkigt material och tips för att producera dem samt kommunikation på olika språk och lätt språk.

Ytterligare information:
Lagen om främjande av integration 
Språklagen
Information om tolkcentraler och tolktjänster
Grundläggande information om Finland på olika språk
InfoFinland
Flerspråkigt material
Produktion av flerspråkigt innehåll
Lättläst språk
Selkokeskus