Hoppa till innehåll

När utarbetas en integrationsplan?

En första integrationsplan ska enligt integrationslagen utarbetas senast tre år efter att invandraren har fått sitt första uppehållstillstånd eller uppehållsrätten har registrerats.

Om denna tidsgräns har uppfyllts utarbetar man vid behov en sysselsättningsplan enligt lagen om arbetskrafts- och företagsservice för invandraren.

Om personen av skäl som inte beror på hen själv inte har kunnat resa till landet inom tre år efter att uppehållstillstånd beviljades, kan man ändå utarbeta en integrationsplan i stället för en sysselsättningsplan, om det anses nödvändigt utifrån en helhetsbedömning.

Utarbetandet av integrationsplanen inleds senast två veckor efter att den inledande kartläggningen gjorts. Detta innebär exempelvis tidsbokning för utarbetandet av själva planen, inte nödvändigtvis situationen när planen utarbetas.

Enligt integrationslagen ska invandrare vägledas att söka sig till utbildning som motsvarar deras behov eller andra åtgärder eller tjänster som främjar integrationen och sysselsättningen inom en månad efter att integrationsplanen utarbetats.

Integrationsplanens varaktighet

När invandrare kommer till landet kan de befinna sig i olika livssituationer, och deras behov, kunskaps- och utbildningsnivå samt familjesituation varierar mycket. Integrationsplanens varaktighet och innehåll fastställs individuellt utifrån invandrarens mål och arbets- och utbildningshistoria samt de åtgärder som planeras och erbjuds för hen. Integrationsplanen kan inte vara schablonmässig till sitt innehåll eller sin varaktighet.

Den första integrationsplanen utarbetas för högst ett år. På så sätt vill man säkerställa att planen motsvarar invandrarens servicebehov och eventuellt föränderliga omständigheter eller mål.

Integrationsplanens varaktighet är i regel högst tre år efter undertecknandet av den första planen. Tiden för integrationsplanen anses dock inte löpa om planen tillfälligt inte kan förverkligas på grund av en skada eller sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller andra med dessa jämförbara skäl. En eventuell förlängning gäller dock inte tid som berättigar till vårdledighet.

En skada eller sjukdom ska vara sådan att den verkligen förhindrar deltagande i de åtgärder som avtalats i planen, och exempelvis ett läkarintyg om detta ska visas upp.

Behov av särskilda åtgärder

Om invandraren behöver särskilda åtgärder för att integreras kan integrationsplanens varaktighet förlängas med högst två år. Integrationsplanens varaktighet kan då vara högst fem år.

Med en invandrare som behöver särskilda åtgärder avses en person som behöver effektiviserade åtgärder vid sidan av andra integrationsfrämjande åtgärder i synnerhet på grund av sänkt funktionsförmåga på grund av sjukdom, skada eller annan orsak, ålder, familjesituation, brist på läs- och skrivkunnighet eller annan motsvarande orsak. Exempelvis äldre, ensamstående föräldrar, personer som genomgått trauman samt barn och unga som behöver barnskyddsåtgärder kan vara i behov av särskilda åtgärder.

Läs mer:
Inledande kartläggning (Endast på finska)