Hoppa till innehåll

Målen och principerna i partnerskapsprogrammet främjar förverkligandet av ett inklusivt samhälle

 1. Genom samarbete skapar vi en ny, inkluderande och inklusiv verksamhetskultur

  Vi behöver en förändring i verksamhetskulturen för att vi ska kunna stärka den sektorsövergripande karaktären hos och verkningsfullheten av arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet. Skapandet av en inklusiv verksamhetskultur förutsätter öppna verksamhetssätt och att vi möts på lika villkor. Utifrån partnerskapstänkandet skapar vi en ny norm och ett verkningsfullt sätt att genomföra arbete som utvecklar integrationen och samhällets mottaglighet.
   
 2. Vi bygger upp en gemensam syn på utveckling av arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet

  Partnerskapsprogrammet stöder dialogen mellan aktörerna i utvecklingen av det arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet. Med vår gemensamma syn kopplar vi samman olika aktörer, utvecklingsarbete på olika nivåer samt forskning och praxis. Vi identifierar fungerande praxis, producerar nya arbetssätt och strävar efter att utveckla behovsbaserade resurser. 
   
 3. Vi stöder partnerskap i vardagen genom verksamhet, verktyg och metode

  Partnerskapsprogrammet fungerar som ett öppet nätverk på olika nivåer och dess verktyg kan utnyttjas av alla aktörer. De som utför integrationsarbete kan sätta sig in i programmet enligt sina egna behov: vår verksamhet gör det möjligt att stärka partnerskap och skapa nya samt utnyttja den information som produceras tillsammans. Syftet med det riksomfattande samordningsarbetet är att stärka partnerskapsprogrammet som ett inspirerande verktyg som stärker aktörerna. Samarbetet resulterar i verksamhetsmodeller, information och partnerskap som verkligen gagnar det vardagliga arbetet. 

I vår verksamhet förbinder vi oss till principerna för partnerskapsarbete

Principerna för partnerskapsprogrammets verksamhet är öppenhet, delaktighet, kunskapsbas och verkningsfullhet. Genom att förbinda oss till dessa principer kan vi tillsammans utveckla en inklusiv verksamhetskultur. Principerna definierar också partnerskapsprogrammets funktioner: vi kommunicerar öppet om verksamheten tillsammans, ordnar inkluderande verksamhet, stärker kunskapsbasen för arbetet och granskar tillsammans möjligheterna till ett verkningsfullt utvecklingsarbete.

Öppenhet

Vårt mål är en öppen verksamhet som grundar sig på sektorsövergripande samarbete. Sektorsövergripande samarbete förutsätter öppen kommunikation och informationsutbyte på alla verksamhetsnivåer.

I vardagen kommunicerar vi öppet om vår verksamhet. Vi utvecklar kommunikationen så att alla aktörers röst kan höras. Vi lyfter fram eget och andra aktörers arbete, yrkesskicklighet och framgångar. Vi berättar hur informationen har utnyttjats i utvecklingsarbetet.

Delaktighet

Vårt mål är att aktörerna allt bättre ska kunna delta i det arbete som utvecklar integrationen och samhällets mottaglighet. Det förutsätter att information produceras om möjligheterna att delta och eventuella hinder undanröjs. 

I vardagen skapar vi partnerskap sektorsövergripande, eftersom det finns expertis hos människor som arbetar inom olika branscher. Vi frågar aktivt om alla har möjlighet att delta i verksamheten och utvecklingsarbetet oberoende av resurserna.

Kunskapsbas

Vårt mål är att utveckla integrationsfrämjande arbete på ett kunskapsbaserat sätt. Det förutsätter en gemensam syn på informationsbehoven och att den information och de synpunkter som tagits fram i samarbete används som stöd för utvecklingsarbetet och beslutsfattandet. 

I vardagen producerar vi aktuell information tillsammans och utnyttjar mångsidig information som aktörerna producerar. Vi frågar aktivt vem som har kunskap om olika ämnen och vi identifierar och erkänner i stor utsträckning olika aktörers expertis.  

Verkningsfullhet

Vårt mål är att utvecklingsarbetet ska bygga på en gemensam syn som baserar sig på identifierade behov. Detta förutsätter ett stärkt sektorsövergripande samarbete, en dialog för att skapa en gemensam syn och en behovsbaserad resursallokering. 

I vardagen för vi en dialog för att skapa en gemensam syn. Vi arbetar i ett sektorsövergripande partnerskap för att dra nytta av olika aktörers starka sidor. Vi identifierar utmaningar och lösningar för att utveckla integrationsfrämjande verksamhetssätt och öka deras verkningsfullhet. Vi utvecklar en behovsbaserad resursallokering och söker lösningar för att sprida fungerande modeller.