Hoppa till innehåll

Statsandelen betalas baserat på befolkningen med främmande språk som modersmål

Andelen personer med invandrarbakgrund i kommunens befolkning påverkar statsandelens belopp. Kommunens statsandel räknas ut med hjälp av en främmandespråkskoefficient.

Främmandespråkskoefficienten fås genom att räkna andelen invånare med främmande språk som modersmål av kommunens invånarantal och genom att därifrån dra av motsvarande andel för den kommun där andelen invånare med främmande språk som modersmål är som lägst i hela landet. Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av inslaget av personer med främmande språk som modersmål kan beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för inslaget av personer med främmande språk som modersmål multipliceras med kommunens invånarantal och främmandespråkskoefficient.

Dessutom betalar staten en hemkommunsersättning till anordnare av utbildning om en 6–15-åring eller någon annan läropliktig elev som får förskoleundervisning eller grundläggande utbildning och som omfattas av hemkommunsersättningen inte har hemkommun i Finland. 

Sysselsättningen av personer som får internationellt skydd kan i vissa fall ta längre tid än för majoritetsbefolkningen och en del har endast lite utbildning som erkänns i Finland. Därför ingår i statsandelarna också koefficienter för utbildningsbakgrund och arbetslöshet som stöder kommunen i början av integrationsprocessen. Den första fasen i integrationsprocessen och vägen till utbildning och arbete snabbas upp av högklassiga integrationstjänster som integrationsutbildning.

Bestämmelser om välfärdsområdenas finansiering finns i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021). Finansieringen av välfärdsområdena grundar sig till stor del på statlig finansiering och delvis på kund- och användaravgifter. Välfärdsområdenas verksamhet baserar sig i huvudsak på statlig finansiering som är kalkylerad och har allmän täckning. Finansieringen tilldelas varje välfärdsområde på basis av kalkylmässiga faktorer som beskriver invånarnas servicebehov och omständigheterna i fråga om social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom bestäms en del av finansieringen enligt invånarunderlaget och enligt ett kriterium för främjande av välfärd och hälsa. Av finansieringen med allmän täckning anvisas största delen, cirka 80 procent, via servicebehov inom social- och hälsovården. Andra grunder för anvisandet av finansieringen är bland annat invånarantal, befolkningstäthet, främmande språk som modersmål och tvåspråkighet.

Mer information:
Läs mer om statsandelssystemet