Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning för arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i samband med anmälan till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. 

Personuppgiftsansvarig 

Arbets- och näringsministeriet 
(FO-nummer 2160307-0) 
PB 32, 00023 Statsrådet 
telefon 029 516001 
e-post [email protected]

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi 

Registrerade 

I partnerskapsprogrammets register registreras de organisationer som anmält sig till partnerskapsprogrammet och deras kontaktpersoner.

Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke som han eller hon gett till den personuppgiftsansvariga, iakttagande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter och/eller den personuppgiftsansvarigas myndighetsutövning bland annat för att sköta partnerskapsprogrammets kommunikation, marknadsföring, kontakter, rapportering och andra kontakter. 

Om den registrerade inte ger de uppgifter som behövs i samband med anmälan till partnerskapsprogrammet, kan arbets- och näringsministeriet inte ta emot anmälan till partnerskapsprogrammet. 

Personuppgifter behandlas endast för ändamål som på förhand har fastställts. Exempel på sådana är: 

 • Att berätta och informera om partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande 
 • Att rikta material, enkät och respons som gäller partnerskapsprogrammet 
 • Att ordna och marknadsföra evenemang som gäller partnerskapsprogrammet
 • Att fullgöra arbets- och näringsministeriets bokföringsskyldigheter och EU-åtaganden 

Uppgifter som införs i registret 

Partnerskapsprogrammets register innehåller uppgifter om organisationer eller projekt som är verksamma inom dem, uppgifter om organisationernas kontaktpersoner samt uppgifter om enskilda personer:

 • förnamn och efternamn 
 • kontaktuppgifter 
 • organisationens namn och kontaktuppgifter 

Nödvändiga lämnade uppgifter som gäller partnerskapsprogrammet såsom: 

 • målgrupp för er verksamhet 
 • verksamhetens tema

Vid insamlingen av uppgifterna i partnerskapsprogrammets register kan följande system användas: Webropol, Questback och e-post. 

Utgångspunkten är att uppgifterna samlas in på en blankett som publiceras i webbtjänsten integration.fi. 

Den registrerades rättigheter 

En person som förekommer i registret har bland annat rätt att 

 • be den personuppgiftsansvariga att få tillgång till de personuppgifter som gäller honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv. 
 • kräva att en felaktig registeruppgift som gäller honom eller henne ska rättas. I begäran ska det specificeras vilken uppgift som är felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den bör ändras. Den personuppgiftsansvariga ska göra rättelsen utan obefogat dröjsmål. Begäran ska riktas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. 
 • begränsa behandlingen av uppgifter. Om den registrerade har meddelat att hans eller hennes uppgifter är felaktiga, har den registrerade rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta. 
 • återta samtycke. När personuppgifter behandlas utgående från samtycke har den registrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke, och efter detta får personuppgifterna inte längre behandlas, om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen. 
 • begära att uppgifterna raderas. Den registrerade har rätt att kräva att en personuppgift som gäller honom eller henne raderas ur registret. Denna rätt gäller inte de personuppgifter som arbets- och näringsministeriet behöver för att sköta en lagstadgad uppgift. 
 • anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om behandlingen av personuppgifter, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna inte är korrekt. Dataombudsmannens kontaktuppgifter finns på dataombudsmannens webbplats: www.tietosuoja.fi. 

Normalt utlämnande av uppgifter 

Namn- och kontaktuppgifter för dem som registrerat sig till partnerskapsprogrammet lämnas inte utanför arbets- och näringsministeriet utan den registrerades samtycke, om inte ministeriet har skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av en bestämmelse som är bindande för ministeriet. Som ett undantag kan namn- och kontaktuppgifterna för dem som har registrerat sig för partnerskapsprogrammet överlåtas till kontaktpersonerna för ELY-centrenas partnerskapsprogram. Informationen kommer endast att lämnas för partnerskapsprogrammets kommunikation.

Övrigt utlämnande av uppgifter sker enligt offentlighetslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning (såsom statsunderstödslagen). Den enhet som ansvarar för partnerskapsprogrammet beslutar om och genomför utlämnandet. 

Bevaring av uppgifter 

Uppgifterna bevaras tekniskt skyddade. Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att möjliggöra personens anmälan som kontaktperson och genomföra den kontakt som anmälan gäller samt att säkerställa den lagstiftning som är bindande för arbets- och näringsministeriet. Uppgifterna raderas eller ersätts med uppgifterna för en ny kontaktperson, om kontaktpersonen inte längre är kontaktperson för den organisation som han eller hon uppgett i anslutning till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att i separat statistik föra in antalet kontaktpersoner som deltagit i partnerskapsprogrammet och organisationen. 

Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare 

Som personuppgiftsansvarig ansvarar arbets- och näringsministeriet för de personuppgifter som finns i registret. Som tredje part kan de ansvariga personerna för upprätthållandet av tillämpningar för anmälan behandla personuppgifter vid behov. Man har avtalat om behandlingen av personuppgifter med tredje part genom databehandlingsavtal. Uppgifterna i partnerskapsprogrammets register behandlas av de personer som ansvarar för arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande och uppdateringen av webbtjänsten integration.fi. Registeruppgifter kan delas inom arbets- och näringsministeriet och mellan partnerskapsprogrammets centrala intressentgrupper. 

Överföring av uppgifter utanför EU 

Dina uppgifter överförs inte utanför EU eller EES- länder om det inte är nödvändigt för till exempel evenemang i anslutning till partnerskapsprogrammet. Om en partner till partnerskapsprogrammet undantagsvis befinner sig utanför EU eller EES-länderna, informeras kontaktpersonerna separat om att informationen lämnas till en sådan partner.