Hoppa till innehåll

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd tryggar försörjning och omsorg

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd tryggar försörjningen för och omsorgen om personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd samt offer för människohandel med iakttagande av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna. Samtidigt ska man beakta EU:s lagstiftning och de internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

Lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på mottagandet av personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd samt på hjälpen till offer för människohandel.

Flyktingförläggningen ansvarar för mottagningstjänsterna

Ansvaret för att ordna mottagningstjänsterna ligger hos den flyktingförläggning där den som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd registreras som klient. Flyktingförläggningen ansvarar också för tjänsterna för den som söker internationellt skydd och som ordnat sin inkvartering själv. 

Till mottagningstjänsterna hör

  • inkvartering, 
  • mottagnings- och brukspenning, 
  • socialservice, 
  • hälso- och sjukvårdstjänster, 
  • tolk- och översättartjänster samt 
  • arbets- och studieverksamhet. 

Verksamheten kan inkludera undervisning i finska eller svenska och andra studier, barnavård, hushållsarbete eller andra underhållsarbeten.

För att de som får internationellt skydd ska kunna flytta smidigt från förläggningarna till kommunen förutsätts gott samarbete mellan förläggningen, kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Med avseende på tillämpningen av lagen om främjande av integration är det viktigt att känna till och tillämpa lagen om mottagande, i synnerhet i frågor som rör barn som är utan vårdnadshavare.

Mer information:
Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd