Hoppa till innehåll

Den kommun som planerar mottagningen ska ordna de tjänster som flyktingarna behöver

När flyktingarna har fått upphållstillstånd och flyttat till en kommun är de kommuninvånare och berättigade till samma tjänster som andra kommuninvånare. Kommunen och välfärdsområdet bör se till att de tjänster de erbjuder även lämpar sig för flyktingar.

Flyktingarna har varit tvungna att fly undan förföljelse och konflikter. Utöver andra tjänster som stöder integrationen behöver många av dem även stöd för att exempelvis bearbeta trauman. Flyktingarna är emellertid en blandad grupp: de anländer till Finland från varierande förhållanden och deras behov av stöd och deras kunnande varierar. 

Samarbete gör det lättare att styra flyktingarna till tjänster

Kommunen ansvarar för mottagningen av flyktingar och integrationen. Flyktingar har ofta även behov av social- och hälsovård, som välfärdsområdet bär ansvaret för att ordna. Att ta emot flyktingar förutsätter nära sektorsövergripande samarbete, i synnerhet mellan kommunen och välfärdsområdet. Ett nära samarbete minskar överlappande arbete och ger smidigare tjänster. Med hjälp av sektorsövergripande team eller verksamhetsmodeller är det möjligt att granska klientens situation ur ett helhetsperspektiv.

I kommunen ska det individuella servicebehovet utredas för varje person som kommer till kommunen som flykting. Kommunen ska vid behov ha låg tröskel att hänvisa flyktingar till välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Att höra välfärdsområdet stöder beredskapen och samarbetet redan innan personen anländer till kommunen, om personen har uppenbara behov av social- och hälsovård. 

Viktiga aktörer i mottagandet av flyktingar är skolorna, dagvården, ungdomsväsendet, idrottsväsendet och arbetsförvaltningen. Vidare är tolkar, kamratstödjare och aktörer inom den tredje sektorn som tillhandahåller mångsidig verksamhet med låg tröskel viktiga samarbetspartner. Det är viktigt att kommunen känner till den verksamhet som bedrivs av organisationerna i området. Det lönar sig också att genomföra planeringen och uppföljningen av mottagningen genom sektorsövergripande samarbete, exempelvis inom ramen för kommunens program för integrationsfrämjande. 

För den som möter flyktingar i sitt arbete är det viktigt att känna till de processer och bakgrundfaktorer som är kopplade till migrationen och flyktingskapet, så att flyktingarna kan styras till de tjänster och den verksamhet som passar deras situation. Kommunerna ska se till att deras personal har det kunnande som krävs i anknytning till flyktingskap och integration.

Läs mer:
Hörande