Hoppa till innehåll

Information om webbtjänsten integration.fi

En ny version av kompetenscentrets webbplats togs i bruk i september 2021.

Tjänstens innehåll

Webbplatsens adress är på finska kotoutuminen.fi och på svenska och engelska integration.fi. Webbredaktionen vid kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. Webbplatsen finns tillgänglig på finska, svenska och i en förkortad version på engelska.

På framsidan publiceras de senaste nyheterna, evenemangen och blogginläggen. På framsidan finns dessutom puffar om viktiga och aktuella teman och ämnen.

I delen Aktuellt samlas nyheter, nyhetsbrev, bloggtexter och evenemang samt puffar om aktuella teman.

I delen Integration och mottagning av flyktingar finns allmän information om integration och om mottagning av flyktingar samt om lagstiftning och aktörer med anknytning till integration.

I delen Tjänster samlas information om integrationstjänsterna på nationell och kommunal nivå samt tjänster och verktyg som stöder arbetet på integrationsfältet.

I delen Statistik, uppföljning och publikationer finns statistisk information och forskningsrön om invandring, mottagning av flyktingar och integration, databaser om integration samt publikationer av både arbets- och näringsministeriet och kompetenscentret för integration av invandrare.

I delen Kontaktinformation hittar du kontaktuppgifter till kompetenscentret och information om kompetenscentret, integration.fi och kompetenscentrets sociala mediekanaler.

Dessutom finns det på varje sida direkt åtkomst bland annat till sökfunktionen, kontaktuppgifterna, responsblanketten och sidkartan.

Funktioner

RSS-tjänster

Webbplatsen integration.fi tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Sökningarna omfattar normalt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Sökresultaten räknas upp enligt dokumentets publiceringstidpunkt.

Respons

Med responsblanketten kan man skicka frågor och synpunkter om webbplatsen kotoutuminen.fi/integration.fi.

Feedback om webbplatsen kan lämnas via feedback-knappen som finns nere på varje sida. Skicka officiell post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected], och meddelanden som gäller kompetenscentret till adressen [email protected]

Tjänster från tredje part

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser och sociala tillägg. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen. På tjänster som en tredje part erbjuder på webbplatsen eller på applikationer som förmedlas via en tredje part tillämpas den partens användningsvillkor och övriga villkor.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Med äldre versioner av webbläsare är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

På webbplatsen finns filer som kräver särskilda program, såsom Microsoft Office, för att kunna läsas. På webbsidan kan också inbäddas direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Nyttjanderätten till bilderna på webbplatsen innehas endast av arbets- och näringsministeriet.

Behandling av personuppgifter och dataskydd

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen  och EU:s dataskyddsförordning. Du kan läsa mer om arbets- och näringsministeriets dataskyddsprinciper på adressen tem.fi/dataskydd.   

Allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla tjänsterna. Användarna kan inte identifieras utifrån dem.

Uppgifter samlas in om

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. I fråga om webbplatsens innehåll har vi på alla sätt strävat efter att informationen ska vara korrekt och aktuell. Arbets- och näringsministeriet svarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikationer på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.
Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Ministeriet har rätt att när som helst stänga webbplatsen till exempel på grund av service, reparation eller uppdateringar.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.
Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart, inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Ytterligare information:
Ytterligare upplysningar om webbplatsen ges av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet: [email protected]