Hoppa till innehåll

Integration och mottagandet av flyktingar stöds genom olika tjänster

Integration och mottagandet av flyktingar stöds genom olika tjänster. För förverkligandet av tjänsterna ansvarar i synnerhet kommunerna samt arbets- och näringstjänsterna. 

Kommunen har ett allmänt ansvar och samordningsansvar för utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen inom sitt område. Utöver tjänsterna enligt integrationslagen stöds integrationen och mottagandet av flyktingar genom kommunernas basservice. 

Även tredje sektorn ordnar mångsidig verksamhet för främjande av integration. Medborgarorganisationer, inklusive invandrarnas egna organisationer, har en betydande roll i att komplettera myndigheternas tjänster och som samarbetspartner i planeringen och genomförandet av tjänster till stöd för integration.

Tjänster enligt integrationslagen

De tjänster som ska erbjudas personer som flyttar permanent till Finland enligt integrationslagen är basinformation, vägledning och rådgivning, inledande kartläggning, en integrationsplan och integrationsutbildning. Utifrån den information som man fått i den inledande kartläggningen kan integrationsplanen också kompletteras med andra tjänster som stöder integrationen och exempelvis språkutbildning.

Även familjegrupphem kan betraktas som en tjänst som anknyter till integrationslagen. Enligt integrationslagen kan en kommun inrätta ett familjegrupphem eller en annan boendeenhet avsedd för barn och unga. Kommunen avtalar med närings-, trafik- och miljöcentralen om grundande av ett familjegrupphem eller en annan boendeenhet, placering av barn och unga på sådana enheter, ordnande av integrationsfrämjande tjänster och ersättning för kostnader orsakade av dessa åtgärder.

Det är viktigt att identifiera de individuella behoven

För att integrationen av en invandrare ska fungera smidigt och effektivt är det viktigt att identifiera personens individuella behov eller exempelvis tjänster som en familj som helhet behöver. Om det finns behov av specialtjänster är det bra om man får reda på det i ett tidigt skede.

Smidig integration underlättas av tjänster som stöder varandra, ordnas i rätt tid och framskrider smidigt, och som tillsammans utgör en ändamålsenlig helhet. I utvecklingen av integrationsarbetet har man fäst särskild uppmärksamhet vid att integrationsfrämjande tjänster planeras och skapas så att man får till stånd ett kontinuum av tjänster som framskrider smidigt.

I många utvecklingsprojekt har man byggt upp olika vägar för olika målgrupper. Man har exempelvis utgått från ungas, arbetssökandes, sårbara gruppers eller äldre invandrares särskilda behov i främjandet av integrationen.

Det första skedet efter immigrationen är viktigt

I det första skedet efter immigrationen satsar man på att alla invandrare ska erbjudas basinformation om det finländska samhället och möjligheter att få stöd i sin integration. För närvarande finns guiden Välkommen till Finland som ger basinformation.
 Myndigheternas uppgift är att ge råd om tjänster inom sina ansvarsområden och vid behov hänvisa invandrare till andra myndigheters tjänster och till individuella inledande kartläggningar enligt integrationslagen.

Vägledningen och rådgivningen för invandrare samt informationen om tjänster förutsätter flexibla arbetsformer som utvecklas samt effektivt samarbete mellan myndigheter. Tillgången till basservice, kompetens hos personalen och identifiering av invandrarnas servicebehov är förutsättningar för ett gott integrationsfrämjande arbete. Det är viktigt att rikta tjänsterna till alla invandrare i stället för att rikta dem exempelvis bara till vissa grupper (exempelvis flyktingar eller återflyttare).

Läs mer:
Individuella integrationsfrämjande tjänster (endast på finska)
Modell för tjänsterna i inledningsskedet
Mottagande av flyktningar
Basinformationsmaterial
Vägledning och rådgivning 
Inledande kartläggning 
Integrationsplan 
Integrationsutbildning