Hoppa till innehåll

15. Integrationsfrämjandet ska öka experternas benägenhet att stanna och deras delaktighet 

När arbetskraften blir allt mera internationell bör Finland fästa större vikt vid hur de som flyttar till Finland för att arbeta eller studera etablerar sig och integreras. Detta ökar sannolikheten för att de som kommit till Finland för att arbeta eller studera stannar i landet som kunnig arbetskraft och aktiva samhällsmedlemmar. De som flyttar till Finland för att arbeta eller studera har för närvarande inte tillräckligt med lämpliga möjligheter eller tillräcklig kännedom om möjligheterna att exempelvis studera finska eller svenska eller skaffa sig kunskap om det finländska samhället. 

Flera av de reformer som föreslås i redogörelsen förbättrar också förutsättningarna för integration av dem som kommer till Finland för att arbeta eller studera. Detta gäller särskilt förbättrandet av tillgången på vägledning och rådgivning med låg tröskel (kapitel 10), utvecklandet av mångfalden i arbetslivet inlärningen i arbetet (kapitel 12.2), de sysselsättningsfrämjande åtgärderna (kapitel 12.1) och åtgärderna för att utveckla högskolorna (kapitel 12.3). Den behovsgrundade tillgången till integrationstjänster ska enligt förslagen ökas genom att kännedomen om de integrationsfrämjande tjänsterna stärks bland dem som flyttar till Finland för att arbeta eller studera och genom att kännedomen om dessa stärks bland aktörerna inom integrationsfrämjandet. Dessutom föreslås det att det inom ramen för integrationsprogrammet ska utvecklas ett digitalt paket för språkinlärning som även ska stödja integrationen av dem som kommer till Finland för att arbeta eller studera såväl innan de anländer som när de befinner sig i landet. 

Det föreslagna integrationsprogrammet främjar till exempel också integrationen av invandrare med högskoleutbildning och makar till personer som flyttar till Finland för att arbeta eller studera (avsnitt 11.3). Gällande integrationslag möjliggör att en inledande kartläggning utförs och en integrationsplan upprättas också för en invandrare som arbetar eller är studerande, om denne själv begär en inledande kartläggning och den myndighet som mottar begäran bedömer att det är ändamålsenligt att utföra kartläggningen och upprätta integrationsplanen. Till dessa delar föreslås inga ändringar rörande målgrupperna för det föreslagna integrationsprogrammet eller myndigheternas ansvar.

Åtgärder för att främja integrationen av personer som flyttar till Finland för att arbeta eller studera utvecklas också inom ramen för åtgärdsprogrammet Talent Boost. Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för invandring av specialsakkunniga, arbetstagare och forskare, vars fokusområden ligger på experter som är väsentliga för företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom FoUI-verksamheten liksom även de branscher som lider av brist på 
arbetskraft. 

Till åtgärderna i Talent Boost-programmet hör till exempel att göra uppehållstillståndsprocessen smidigare för dem som kommer till landet för att arbeta eller studera och för deras familjemedlemmar och att utveckla de internationella högskolestuderandenas kontakter till arbetslivet samt Talent Explorer-incitament och FoU-finansiering till företag för att anställa internationella experter. 

Med stöd från programmet understöds också integreringen av personer som flyttar till Finland för att arbeta eller studera genom utbildningar i finska och svenska på arbetsplatsen och arbetskraftsutbildningar samt genom att utveckla program för makar, mentorsprogram, myndighetstjänster som stöder etablering (International House) och verktyg som stöder större mångfald på arbetsplatserna. Som en del av Talent Boost-programmet utvecklas också förberedande information som ska erbjudas dem som flyttar till Finland för att studera eller arbeta. Som stöd för experter som flyttar till Finland utvecklas dessutom tillgången på engelskspråkiga tjänster. Samtidigt uppmuntras de som flyttat till Finland för att arbeta eller studera likväl att studera finska eller svenska och lotsas till lokala professionella nätverk och fritidsnätverk, vilket stöder delaktighet och integration i det finländska samhället. Vid främjandet av arbetsinvandring vidtas åtgärder för att förebygga att utländska arbetskraft blir utnyttjad.

Programmet Talent Boost ingår också som ett element i avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna för avtalsperioden 2021–2024. Som en del av avtalsförhandlingarna mellan högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet förhandlas om högskolornas internationaliseringsprogram, utifrån vilket en del av den strategiska finansiering som ingår i basfinansieringen av högskolorna delas ut sektorsvis. Strategifinansieringen riktas till högskolornas Talent Boost-servicelöften som innehåller åtgärder avsedda att ge lösningar för kända utvecklingsobjekt för att utveckla integrationen och sysselsättningen av internationella studerande, effektivisera undervisningen i finska eller svenska som andraspråk och öka andelen studerande med invandrarbakgrund. Dessutom strävar man efter att öka diversiteten och den genomgripande internationalismen i högskolegemenskapen bland annat genom att öka rekryteringen av internationell forsknings- och utbildningspersonal och genom mångfaldsprogram. 

Att högskoleutbildade invandrare och utländska studerande stannar i Finland främjas också genom SIMHE-verksamheten (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) som ingår i Talent Boost-programmet. SIMHE-verksamhetens syfte är att nationellt och regionalt göra det smidigare att identifiera och erkänna kompetens som högutbildade invandrare med olika status har förvärvat tidigare (AHOT) och att lotsa in dem i högskoleutbildning på nationell och regional nivå. De tjänster som 
i första hand riktar sig till och har skapats för SIMHE-målgruppen tjänar och stöder också tillgodoseendet av behov hos andra högskolors studerandegrupper.

Vid sidan av de reformer som genomförs under pågående regeringsperiod behövs en målsättning för utbildnings- och arbetskraftsinvandring som sträcker sig över flera regeringsperioder. För att svara på detta behov utarbetas en färdplan för utbildnings- och arbetskraftsinvandring som publiceras under regeringens budgetmangling hösten 2021. Syftet med färdplanen är att bestämma den långsiktiga utvecklingsriktningen och åtgärderna fram till år 2035 för utbildnings- och arbetskraftsinvandringen. I färdplanen betonas främjandet av att personer som kommer till Finland för att arbeta eller studera stannar i landet och integreras.  


Integrationen av personer som flyttar till Finland för att arbeta eller studera stärks: de viktigaste åtgärderna

  • Åtgärderna i programmet Talent Boost för att främja att invandrare etablerar sig och stannar i Finland ska fortsätta.
  • Behoven hos dem som kommer för arbete eller studier ska beaktas som en del av utvecklandet av väglednings- och rådgivningsställen. Rådgivningen för invandrare som flyttar till Finland för att arbeta eller utbilda sig utvecklas med hänsyn till etablering, myndighetstjänster och arbetsliv. 
  • Utvecklandet av serviceställena International House för myndighetsservice stärks i de största städerna. 
  • Åtgärder ska vidtas för att öka kännedomen om integrationsfrämjande tjänster och verksamhet bland de invandrare som kommit för att arbeta eller studera och deras makar och bland arbetsgivarna och högskolorna. Städerna och regionala aktörer ska uppmuntras att inleda program för att stödja integration och sysselsättning bland makar till dem som flyttat till Finland för att arbeta och studera och att göra sådana program permanenta. 
  • Samarbetet mellan dem som arbetar med integration eller arbetsinvandring och arbetsgivarna ska ökas så att behoven hos dem som på olika grunder flyttar till Finland beaktas när tjänstesystemet utvecklas. Detta främjar också integrationen och sysselsättningen av makar till personer som flyttar till Finland för att arbeta. 
  • Möjligheterna att studera finska eller svenska bland dem som flyttar av arbetsskäl förbättras genom att man främjar en mera omfattande användning av utbildningarna i finska och svenska på arbetsplatsen.
  • Den språkutbildning på webben som tillhandahålls före eller efter ankomsten för dem som invandrar för att arbeta eller studera utvecklas.
  • Den förberedande informationen om hur det är att leva i Finland och om det finska arbetslivet för dem som kommer eller överväger att komma till Finland för att studera eller arbeta utökas som en del av den Finlandworks-bild av landet som kommuniceras till experter. Åtgärderna för att förhindra att utländsk arbetskraft blir utnyttjad stärks. Möjligheterna att ge arbetslivets regler större tyngd som en del an innehållet i integrationsutbildningarna utreds. 
  • Ett internationaliseringsprogram för högskolorna startas. Genom programmet ska högskolorna, som en del av sitt strategiarbete, stärka sina insatser för att locka studerande till Finland och för att de ska stanna och få arbete. SIMHE-tjänsterna och åtgärderna i Talent Boost-programmet knyts starkare till arbetet för att främja sysselsättning i Finland av invandrare med högskoleutbildning.