Hoppa till innehåll

Flyktingarna behöver stöd särskilt när de nyss har anlänt till kommunen

Personer som får internationellt skydd kan i enlighet med vad NTM-centralen och en kommun har kommit överens om komma till kommunen som kvotflyktingar eller från förläggningarna via asylförfarandet. En asylsökande som fått uppehållstillstånd kan också på eget initiativ flytta från förläggningen till en kommun. Den som via asylförfarandet flyttar till en kommun från en förläggning har redan i viss mån erfarenhet av att leva i Finland, men behöver ofta vägledning och råd.

Kvotflyktingar kommer alltid till en kommun i enlighet med ett avtal. Kommunen ska ordna en bostad åt kvotflyktingarna och de personer som kommer till kommunplatserna och som har fått uppehållstillstånd genom asylförfarandet. Det kan ta flera månader för en grupp kvotflyktingar att anlända till en ort, vilket oftast beror på formaliteter i anknytning till att de lämnar utgångslandet. Arrangemangen bör därför vara så flexibla som möjligt.

Den verksamhet som olika organisationer bedriver, såsom verksamhet med frivilliga faddrar eller annan verksamhet med låg tröskel, är ett viktigt stöd vid mottagningen genast när en person anländer till en kommun.

Tjänsterna i den inledande fasen är en hälsokontroll, inledande kartläggning och integrationsplan

När flyktingarna har anlänt till kommunen utreds deras hälsotillstånd vid den inledande hälsokontrollen i välfärdsområdet. För vuxna kvotflyktingar och dem som kommit från förläggningarna görs det en inledande kartläggning antingen i kommunen eller vid TE-centralen. Välfärdsområdet kan delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen på kommunens eller TE-centralens begäran, om den invandrades servicebehov förutsätter samordning av olika myndigheters tjänster.

Eftersom de flesta av dem som får internationellt skydd inte behärskar finska eller svenska och de sällan har en möjlighet att direkt få arbete, görs det efter den inledande kartläggningen upp en personlig integrationsplan för dem. En integrationsplan enligt integrationslagen kan också utarbetas för en familj.  Välfärdsområdet kan delta också i utarbetandet av den integrationsplanen.

När personer som får internationellt skydd ska vara i kontakt med de myndigheterna krävs det i allmänhet i början en tolk. När de nya kommuninvånarna är kvotflyktingar känner man oftast i förväg till vilket språk de använder och kan bereda sig på tolkning. När det gäller personer som på eget initiativ flyttar från förläggningarna tar det troligen tid att utreda vilket språk som är lämpligast för kommu-nikationen och när tolkar blir tillgängliga.

Staten ersätter kommunerna och välfärdsområdena för kostnaderna för flyktingmottagningen

Staten ersätter kostnader för tolknings- och översättningstjänster i anknytning till flyktingmottagningen och exempelvis kostnader för ordnandet av inledande kartläggningar och för utkomststöd som betalas till de personer som omfattas av ersättningarna. 

Från nykomling till fast bosatt kommuninvånare 

Integrationen av en ny kommuninvånare förutsätter förutom högkvalitativa tjänster även en öppen och välkomnande atmosfär. Därför är det viktigt att stödja kommuninvånarnas möten och att utföra arbete som främjar jämlikhet och ett öppet attitydklimat i kommunen. 

För att personer som får internationellt skydd varaktigt ska slå sig ner i kommunen behövs det

  • högkvalitativa integrationstjänster,
  • möjlighet till studier eller arbetsliv och
  • en äkta upplevelse av att tillhöra olika gemenskaper i kommunen.

Det lönar sig också för kommunerna att införa sådana verksamhetsmodeller som stöder en person att varaktigt slå sig ner i kommunen som har konstaterats vara bra i andra kommuner. Många kommuner samarbetar i fråga om flyktingmottagningen och sprider god praxis för den.

Läs mer:
Ersättningar till kommunerna och välfärdsområdena
Tjänster för integration