Hoppa till innehåll

Välkommen att svara på enkäten om partnerskapsprogrammet för integration!

Enkäten om partnerskapsprogrammet genomförs nu för andra gången. Föregående gång genomfördes enkäten år 2020.

Vi önskar att denna enkät kommer att spridas i stor utsträckning inom nätverk för aktörer som utför integrationsfrämjande arbete. Det är önskvärt att enkäten besvaras av organisationer inom den offentliga sektorn, andra organisationer och företag. 

Syftet med enkäten är att få information om hurdana åsikter olika aktörer har om läget inom verksamheten för främjande av integration och samarbetet i anslutning till samhällets mottaglighet, dess förutsättningar och utvecklingsbehov samt om hur partnerskapsprogrammet för integration som är verksamt vid arbets- och näringsministeriet fungerar. Resultaten av enkäten utnyttjas för att allmänt utveckla integrationsfrämjande arbete och i synnerhet partnerskapsprogrammet.

Enkäten kan besvaras fram till 24.2.2023

Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på frågorna. Inga frågor är obligatoriska. Resultaten rapporteras så att en enskild svarande inte kan identifieras.

Undersökningen är en del av partnerskapsprogrammet

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration stöder genomslaget av arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer samt genom att öka det sektorsövergripande och flerstämmiga samarbetet.

Principerna för partnerskapsprogrammets verksamhet är öppenhet, delaktighet, kunskapsbas och verkningsfullhet. I partnerskapsprogrammet för integration ingår riksomfattande och regional verksamhet. Den riksomfattande verksamheten samordnas av arbets- och näringsministeriet. Den regionala verksamheten samordnas vid NTM-centralerna. 

Det är inte alltid möjligt att skilja mellan särskilt partnerskapsfrämjande arbete mellan olika aktörer från annat integrationsfrämjande arbete som utförs på ett nätverksbaserat sätt, därför är syftet med enkäten att få en bredare uppfattning om hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Enkäten innehåller dessutom frågor om partnerskapsprogrammets riksomfattande och regionala åtgärder för de svarande som har deltagit i dessa åtgärder.

I denna enkät avser regionalt partnerskapsarbete till det särskilda arbete som samordnas av den regionala NTM-centralen. Med riksomfattande partnerskapsarbete avses riksomfattande åtgärder i partnerskapsprogrammet för integration.

Ytterligare information:

Owal Group Oy ansvarar för det tekniska genomförandet av enkäten och analysen av resultaten. Om du har frågor om det tekniska genomförandet av enkäten ber vi dig kontakta:

Jenna Siltala
Owal Group Oy
[email protected]
0440980139

Läs mer om Partnerskapsprogrammet
Läs mer om den första Partnerskapsbarometern (2020, på finska)