Hoppa till innehåll

Tolkens roll i en klientsituation

Ibland har myndigheten och klienten inte något gemensamt språk eller så är det nödvändigt för klientens rättsskydd att vederbörande kan använda sitt eget modersmål. Då agerar tolken som ett stöd för myndigheten och klienten. Tolkning regleras i paragraf 18 i språklagen (423/2003): “Har någon enligt lag rätt att använda sitt eget språk och är myndighetens språk eller handläggningsspråket ett annat, skall myndigheten ordna avgiftsfri tolkning, om den inte själv sköter tolkningen eller om inte något annat följer av 2 mom.”

Kontakttolken fungerar som en budbärare mellan klienten och yrkesarbetaren. Tolkens arbete styrs av etiska regler för tolkar. De etiska reglerna fastställer riktlinjer för tolkning av god kvalitet. Tolken ska agera opartiskt och självständigt och har tystnadsplikt. Tolken får inte vara jävig och klientens barn får exempelvis aldrig användas som kontakttolkar.

Arbete med hjälp av tolk kräver förtrogenhet 

Arbete med hjälp av tolk minskar risken för missförstånd. Det finns emellertid ett par saker som är bra att tänka på vid arbete med hjälp av tolk. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har exempelvis på sin webbplats sammanställt instruktioner om hur man arbetar med en tolk. 

Om organisationen inte redan känner till sedan innan hur det går till att använda tolk, är det bra att be tolkningsföretaget om hjälp med utbildning av arbete med tolk. Det skulle vara bra om organisationen har egna anvisningar för hur man bokar och arbetar med en tolk. För att garantera tolkningens kvalitet, bör man vid klientmöten använda sig av tolkar som avlagt en yrkes- eller universitetsexamen.

Det tar dubbelt så lång tid att sköta ett ärende via tolk än om man gör det på ett språk. Klienten ska informeras om tolkens och yrkesarbetarens roll samt kundens egna rättigheter vid tolkning och uträttande av ärenden.

Projektet “Finland – mitt hem”, har producerat en video på 10 språk om tolkarnas roll. Videon “Det här är bra att veta om myndighetspersonernas och tolkarnas roll i Finland” kan ses på finska, svenska, sorani, farsi, engelska, dari, arabiska, thai, ryska och somaliska. 

Ytterligare information:
Etiska regler för kontakttolkar (Asioimistulkin ammattisäännöstö)
Videor för “Det här är bra att veta om myndighetspersonernas och tolkarnas roll i Finland”
THL:s anvisningar för arbete med tolk
Guiden Undvik missförstånd – använd tolk (på finska)
Riktlinjer för användning av tolk i arbete med invandring (på finska)