Hoppa till innehåll

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier är utbildning som invandraren själv söker sig till eller hänvisas till av kommunen eller arbets- och näringsbyrån. Arbetslöshetsförmån kan beviljas för frivilliga studier när villkoren i integrationslagen uppfylls.

Om studiestöd har inletts enligt lagen om främjande av integration är det i allmänhet inte möjligt att fortsätta stödet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice efter att integrationstiden har löpt ut. 

Enligt integrationslagen är förutsättningen för stöd av frivilliga studier att

  1. arbets- och näringsbyrån har konstaterat utbildningsbehovet
  2. studierna stöder integration och sysselsättning
  3. studierna har avtalats i integrationsplanen.

Förutsättningen för stöd är att myndigheten och invandraren har kommit överens om frivilliga studier i integrationsplanen innan den förverkligas. I den plan som upprättats tillsammans med kunden, registrerar myndigheten vilka studier som studiemodulen består av och var studierna ska slutföras. Myndigheten anger också den beräknade längden på studierna i integrationsplanen. Av vägande skäl kan stöd för frivilliga studier också beslutas efter att studierna har påbörjats.

Ett vägande skäl kan exempelvis vara att

  • personen får en studieplats som reserv när någon avstår från sin plats
  • arbets- och näringsbyrån hinner inte upprätta någon integrationsplan innan studierna inleds
  • personen har påbörjat studierna innan hen har beviljats uppehållstillstånd, som berättigar hen att registrera sig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns kundtjänstsystem.

Dessutom är förutsättningen för stöd att det handlar om studier i finska eller svenska språket eller att studierna huvudsakligen sker på finska eller svenska.

Studier som främjar språkkunskaper, samhällsfärdigheter och sysselsättning

För att frivilliga studier ska stödja invandrarens integration och sysselsättning, ska studierna bestå av studier i finska eller svenska eller huvudsakligen ske på finska eller svenska.

Studier på ett annat språk än finska eller svenska kan stödjas vid korttidsstudier på modersmålet för personer som inte är läs- eller skrivkunniga, studierna får högst pågå i sex månader. Detta måste avtalas i den integrationsplan som utarbetades i integrationens inledningsskede. Utbildning som är en introduktion i det finländska samhället och som sker på det egna modersmålet och som tillhandahålls av exempelvis invandrarorganisationer och andra organisationer kan inkluderas i den frivilliga integrationsutbildningen.

Invandrare som i sitt hemland har avlagt yrkesinriktad eller akademisk examen kan inleda eventuella nödvändiga kompletterande studier på egen hand, när hen har ansökt om ett beslut från Utbildningsstyrelsen gällande jämställande av nivån på sin examen med en finländsk examen. Sådana frivilliga studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån.

De frivilliga studierna som stöds behöver inte vara studier som leder till examen. Exempelvis kan frivillig utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundläggande utbildning för invandraren stödjas.

Omfattning och struktur för frivilliga studier med stöd

Att stödja frivilliga studier förutsätter inte att studierna är på heltid. Rekommendationen är emellertid att de frivilliga studierna inkluderar minst 20 timmars studier per vecka.  

Särskilt när det gäller invandrare i behov av särskilda åtgärder kan man dock komma överens om kortare studietid per vecka. Även lokala förhållanden när det gäller tillhandahållandet av utbildningsutbudet (exempelvis vilken typ av utbildning som finns tillgänglig och hur ofta den kan erbjudas) kan beaktas vid övervägande om stöd för frivilliga studier.

I frivilliga studier som stöds kan utöver studierna även ingå arbetsprövning eller frivilligverksamhet, t.ex. i en medborgarorganisation. Slutförandet av studier eller till dem hörande uppgifter ska emellertid utgöra minst hälften av varaktigheten för de frivilliga studier som genomförs.

Frivilliga studier kan stödjas högst under 24 månader för varje studiemodul som har fastställts i integrationsplanen. Med en studiemodul avses en sådan helhet av studier som invandraren söker och blir antagen till och som överenskommits som en helhet i planen.

Läs mer:

Testipiste (på finska)
Lagen om grundläggande utbildning 
Grunderna för läroplanen i integrationsutbildning 
Arbets- och näringsbyråns tjänster för privatkunder (på finska)