Hoppa till innehåll

Organisationernas verksamhet stöder integrationen på många sätt

Organisationerna har en viktig roll när det gäller att främja integrationen, från boendeuppgifter i det inledande skedet till språkklubbar och fritidsverksamhet. En del av verksamheten bygger på frivillighet, men organisationerna har också erfarna yrkespersoner i sin tjänst. Organisationernas uppgifter i främjandet av integration och flyktingmottagandet kan inledas redan innan personen anländer till kommunen, till exempel i form av kommuninvånarnas påverkansarbete eller gemensam planering. 

Organisationerna behöver inte specialisera sig på flyktingarbete eller utbilda sig till specialsakkunniga i integration. Det räcker att de bjuder in nyanlända i sin grundläggande verksamhet.

Organisationsaktörerna kan till exempel ordna möbelinsamlingar och hjälpa vid olika slags utmaningar i vardagen och den nya boendemiljön. Organisationerna har lågtröskelverksamhet som inom integrationen till exempel bidrar till att stärka kunskaperna i finska eller svenska, de sociala nätverken eller arbetslivsfärdigheterna. Verksamhet kan till exempel ordnas i form av språkklubbar och språkkurser, mötesplatser, fritidsverksamhet, läxklubbar, mentorskap, rådgivning, kamratstöd eller stödpersonsverksamhet. Verksamheten genomförs både vid fysiska möten och på nätet. Även organisationernas telefontjänster ger råd och hjälper i krissituationer på olika språk. 

Organisationerna erbjuder stöd på eget språk och ökar delaktigheten

Organisationsverksamhet genomförs till stora delar som frivilligt arbete, men stora organisationer har också anställda med genuin kompetens i invandrararbete.  Organisationerna har många medarbetare som har egen erfarenhetsbaserad kunskap om integration och som ordnar kultursensitiv verksamhet för invandrare på deras eget språk.  Personer från samma kulturbakgrund kan behandla även svåra frågor sensitivt och förklara på ett begripligt sätt så att risken för missförstånd minskar. Behovet av stöd och information på eget språk accentueras framför allt i det inledande skedet av integrationen.

Organisationerna erbjuder nyanlända delaktighet och tillhörighet i en gemenskap. I verksamheten lär de sig nyttiga kunskaper och färdigheter som gör det lättare för dem att anpassa sig till sin nya miljö.  I verksamheten kan de hitta vänner, nätverk och gemenskap. Organisationsverksamheten kan erbjuda meningsfulla aktiviteter som ökar välbefinnandet och stärker självförtroendet. Invandrarna kan också själva gå med som aktörer och frivilliga i organisationerna. Allt detta stöder och stärker integrationsprocessen. 

Organisationsverksamheten främjar kontakten mellan invandrarna och majoritetsbefolkningen.  Organisationerna stärker integrationen och inlärningen i många riktningar samtidigt som de för samman majoritetsbefolkningen och invandrarna. De möten som erbjuds i organisationernas verksamhet kan också ha positiva effekter för relationerna mellan regionens befolkningsgrupper.

Läs mer:
Samarbete med organisationer
Frivilligarbete
Partnerskapsprogram
Kotoutumisentukena.fi
Toimeksi.fi
Finlands Röda Kors
Flyktinghjälpen (på finska)