Hoppa till innehåll

Sektorsövergripande samarbete krävs när en ensamkommande minderårig flyttar till kommunen 

När ett barn som anlänt utan vårdnadshavare flyttar till en kommun krävs nära samarbete mellan den minderårigas företrädare, förläggningen och socialarbetarna i den mottagande kommunen och välfärdsområdet samt NTM-centralen.

Det är viktigt att minderåriga asylsökande efter att de fått uppehållstillstånd inte behöver flytta till en annan kommun, utan att de kan stanna i samma uppväxtmiljö eller på samma ort där de har ansökt om asyl.

Vid anvisandet av kommun beaktas om möjligt

  • boendets varaktighet,
  • de tjänster som erbjuds i kommunen och
  • barnets eller den ungas möjligheter att hålla kontakt med anhöriga och vänner som bor i Finland.

En bedömning av den ungas fortsatta placering görs av socialarbetarna vid förläggningen och den mottagande kommunen, den ungas företrädare och den unga personen tillsammans. Målet är att hitta en boende- och utbildningsform som passar varje ung person så bra som möjligt samt på längre sikt ett yrke och ett arbete.

Den unga kan flytta till kommunen för att bo i familjegrupphem, stödboende eller inom familjevård.

Barnet kan efter att han eller hon fått uppehållstillstånd fortsätta bo inom privat inkvartering, om det anses motsvara barnets bästa. Om en minderårig person flyttar till privat inkvartering direkt från en förläggning ska välfärdsområdet utreda om den privata inkvarteringen är lämplig för barnet. I vissa fall kan en person som erbjuder privat inkvartering även utbildas till familjevårdare - närmare bestämmelser finns i familjevårdslagen.

För ett barn eller en ung person som anlänt utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd utarbetas alltid en integrationsplan i kommunen i samarbete med välfärdsområdet. Förutom barnet deltar även barnets företrädare och en tolk.

Ledd fritidsverksamhet stöder barnets integration

För ett barn eller en ung person som anlänt utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd utarbetas alltid en integrationsplan. Barnet har som kommuninvånare rätt att delta i all den verksamhet som andra barn och unga deltar i. Skolgång, hobbyer och annan fritidsverksamhet stöder barnens integration. Centrala aktörer för barnens integration är representanterna för småbarnspedagogiken, undervisnings-, ungdoms- samt social- och hälsovårdsväsendet.