Hoppa till innehåll

Vägledning och rådgivning

Integrationen kommer igång snabbt när väglednings- och rådgivningstjänster finns tillgängliga och de motsvarar behoven hos invandrare som kommer från olika situationer och hos olika språkgrupper.

Enligt integrationslagen ska kommunen, arbets- och näringsbyrån samt andra myndigheter se till att de ger korrekt vägledning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt om arbetslivet. Därtill ska välfärdsområdets invånare enligt socialvårdslagen ha tillgång till rådgivning och handledning inom socialvården. 

Integrationslagens syfte är att stärka förvaltningslagens allmänna rådgivningsskyldighet i frågor som berör invandrare. Myndigheterna ska inom ramen för sina befogenheter ge sina kunder rådgivning som anknyter till behandlingen av förvaltningsärenden enligt behov samt besvara frågor om ärendehanteringen. Rådgivningen är avgiftsfri.

Om ett ärende inte hör till myndighetens befogenheter ska den försöka vägleda kunden vidare till en behörig myndighet, i praktiken till den behöriga myndighetens verksamhetsställe eller ärendehanteringskanal. Till de övriga myndigheter som avses i integrationslagen hör exempelvis Migrationsverket, Folkpensionsanstalten (FPA), arbetarskyddsmyndigheterna och Skatteförvaltningen.

Vägledningen och rådgivningen för invandrare samt informationen om tjänster kräver flexibla arbetsformer som också utvecklas samt effektivt samarbete mellan myndigheter och andra aktörer, såsom organisationer.

Tillgången till basservice och identifieringen av invandrarnas behov varierar beroende på boendekommun och kompetensen hos dem som arbetar inom basservicen. Tjänsterna kan också rikta sig huvudsakligen till vissa grupper av invandrare, såsom flyktingar. Regionalt och lokalt har man skapat olika modeller för ordnandet av väglednings- och rådgivningstjänster. Den vägledning och rådgivning som ges inom basservicen kompletteras av rådgivning med låg tröskel som erbjuds av olika aktörer. Vägledningen och rådgivningen med låg tröskel har utvecklats under de senaste åren och man har strävat efter att stärka tillgången till den.

Läs mer:
InfoFinland.fi
Guiden Välkommen till Finland 
Basinformationsmaterial 
Brev till kommunerna och välfärdsområdena om vägledning och rådgivning i anslutning till främjande av integration och om frågor som gäller tjänsteansvar