Hoppa till innehåll

Finlands grundlag tryggar samma grundläggande fri- och rättigheter för alla

Enligt grundlagen är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Lagen om främjande av integration syftar till att främja likabehandlingsprincipen, som tryggas som en grundläggande rättighet i grundlagen.

Enligt grundlagen ska barn bemötas som jämlika individer och ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Detta beaktas också i lagen om främjande av integration, som innehåller en allmän bestämmelse om att barnets åsikter ska utredas och att barnet har rätt att bli hört.

Många bestämmelser i grundlagen är viktiga med avseende på lagen om främjande av integration

Rörelsefriheten ger utlänningar som lagligen vistas i landet rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort. Var och en har också rätt att lämna landet. 

Enligt grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Utgångspunkten för skyddet för privatlivet är att individen har rätt att leva sitt eget liv. Myndigheter eller andra parter får inte ingripa i privatlivet utan grund.

Var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Det allmänna ska sörja för skyddet av arbetskraften. Det allmänna ska främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Bestämmelser om rätten till sysselsättningsfrämjande utbildning utfärdas genom lag. 

Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Denna bestämmelse i grundlagen gäller det så kallade utkomststödet i sista hand: När en person inte får försörjning från någon annan källa träder en skyldighet i kraft som för försörjningens del i praktiken sköts med utkomststöd.

Grundlagens bestämmelse om kommunal självstyrelse påverkar de tjänster som ordnas för invandrare. Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag. Kommunerna har ändå möjlighet att självständigt besluta hur de ordnar de lagstadgade tjänsterna i sitt område. 

Mer information:
Finlands grundlag