Hoppa till innehåll

Riktlinjer för integrationen under 2020-talet och sammandrag av de viktigaste stegen framåt (”åtgärdsprogram”)

För att utveckla invandrarnas sysselsättning och delaktighet och påskynda främjandet av integrationen i alla skeden föreslår regeringen följande åtgärder:

1. Ett integrationsprogram bereds (kapitel 11). Genom förslagen om integrationsprogrammet görs den inledande integrationen klarare och stöds en behovsgrundad och arbetslivsorienterad integration. Dessutom främjar integrationsprogrammet en bättre tillgång på integrationsfrämjande tjänster än för närvarande samt flexibla övergångar till arbetslivet, utbildning och tjänster.

2. Basservicen och det allmänna utbildningssystemet utvecklas så att de motsvarar också invandrarnas behov (kapitel 8, 12, 13 och 14). Genom de förslag som gäller det allmänna service- och utbildningssystemet förbättras samhällets förmåga att tillgodose invandrarnas behov och invandrarnas möjligheter ta del av tjänster avsedda för alla som stöd för integration och sysselsättning. Redogörelsen innehåller

  • förslag om hur arbets- och näringslivstjänsterna och utbildningssystemet samt arbetslivets mottaglighet ska utvecklas (kapitel 12)
  • förslag om hur social- och hälsovårdstjänsterna och tjänsterna för barn, unga och familjer ska utvecklas (kapitel 13 och 14).

3. Vägledningen och rådgivningen stärks och görs permanent för alla som flyttar till Finland oberoende av grunden för invandringen, livssituationen eller hur länge personen har bott i Finland (kapitel 10). Förslaget främjar ökad kännedom om det finländska samhällets funktionssätt och bidrar till att alla målgrupper nås bättre av ändamålsenliga tjänster och integrationsfrämjande verksamhet.

Förslag läggs fram om att integrationen av de invandrare som kommer till Finland för att arbeta eller studera ska utvecklas genom flera åtgärder som beaktar målgruppens livssituation (kapitel 15) inbegripet en ökning av möjligheterna att studera finska eller svenska och de åtgärder som ingår i programmet Talent Boost. Dessutom stöds integrationen av dem som kommer för att arbeta eller studera av att tillgången på rådgivning och vägledning förbättras (kapitel 10) och delvis också av åtgärder som ingår i integrationsprogrammet (avsnitt 11.3).  

En förutsättning för ett fungerande integrationsfrämjande är fungerande partnerskap och goda befolkningsrelationer i samhället. Partnerskap för främjande av integration samt organisationernas roll stärks genom förslagen i denna redogörelse på ett sektorsövergripande sätt (t.ex. i kapitel 10 och 11) och som en egen helhet (i kapitel 16) bland annat med användning av partnerskapsprogrammet för integration. Mål och åtgärder för att utveckla goda befolkningsrelationer och invandrarnas delaktighet anges i kapitel 17. Kapitel 9 stakar dessutom ut arbetet för snabb inledning av integrationen vid förläggningarna och utvecklandet av anvisningen av kommunplatser till asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Förslagen verkställs delvis genom en översyn av integrationslagstiftningen och annan lagstiftning. Till övriga delar ska verkställigheten preciseras i en verkställighetsplan. Konsekvenserna av förslagen i denna redogörelse för olika invandrargrupper bedöms tre år efter att integrationslagen trätt i kraft.
 

I redogörelsen besvaras reformkraven i riksdagens revisionsutskotts betänkande (ReUB 6/2018 rd)