Hoppa till innehåll

Projektet Partner i integration (ESF+)

Partner i integration är ett riksomfattande projekt som koordinerar helheten Fungerande vardag för invandrade i Europeiska socialfondens program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. 

Målet med helheten Fungerande vardag för invandrade är att avlägsna hinder för deltagande och bättre utnyttja invandrarnas potential bl.a. på arbetsmarknaden, stärka utbildningssystemets förmåga att svara på invandrarbefolkningens behov samt främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen. Projektet Partner i integrationen stöder arbetet i de pilotprojekt som ingår i helheten och stärker deras genomslag och resultat.

Utvecklingsarbetet i sin helhet sker enligt partnerskapsprincipen med finansiering från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information: 
Läs mer om projektet