Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivning: 
handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter 

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i samband med att handlednings- och rådgivningstjänsterna lämnar sina kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Arbets- och näringsministeriet (FO-nummer: 2160307-0)
PB 32, 00023 Statsrådet
telefon 029 516001, e-post [email protected]
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: [email protected]

Registrerade

I registret över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter registreras de handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare som lämnat sina uppgifter för att publiceras på integration.fi samt kontaktuppgifter till kontaktpersonerna för dessa tjänster.

Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke som hen gett till den personuppgiftsansvariga, iakttagande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter och/eller den personuppgiftsansvarigas myndighetsutövning bland annat för att uppdatera listan över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter och att sköta därtill hörande kommunikation, marknadsföring, kontakter, rapportering och andra kontakter.

Om den registrerade inte lämnar in de uppgifter som behövs för att publicera dem på den samlade listan över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter på integration.fi kan arbets- och näringsministeriet inte ta emot den registrerades anmälan om kontaktuppgifter.  

Personuppgifter behandlas endast för ändamål som på förhand har fastställts, till exempel för att

 • informera om den samlade listan över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter och om ändringarna i den
 • rikta material, enkät och respons som gäller den samlade listan över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter
 • fullgöra arbets- och näringsministeriets bokföringsskyldigheter och EU-åtaganden

Uppgifter som införs i registret

Registret över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter innehåller uppgifter om kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster och tjänsternas kontaktpersoner:

 • förnamn och efternamn
 • kontaktuppgifter
 • tjänstens namn och kontaktuppgift

Nödvändiga uppgifter som gäller användbarheten av den samlade listan över kontakter, såsom:

 • språkurval
 • tjänsternas webbplats eller motsvarande ytterligare information på webben

För insamling av uppgifterna kan användas bland annat  Webropol, Questback och e-post.

I princip samlas uppgifterna in på en blankett som publiceras i webbtjänsten integration.fi.

Den registrerades rättigheter

En person som förekommer i registret har bland annat rätt att

 • be den personuppgiftsansvariga att få tillgång till de personuppgifter som gäller honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv.
 • kräva att en felaktig registeruppgift som gäller honom eller henne ska rättas. I begäran ska det specificeras vilken uppgift som är felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den bör ändras. Den personuppgiftsansvariga ska göra rättelsen utan obefogat dröjsmål. Begäran ska riktas skriftligen till den personuppgiftsansvariga.
 • begränsa behandlingen av uppgifter. Om den registrerade har meddelat att hans eller hennes uppgifter är felaktiga, har den registrerade rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
 • återta samtycke. När personuppgifter behandlas utgående från samtycke har den registrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke, och efter detta får personuppgifterna inte längre behandlas, om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen.
 • begära att uppgifterna raderas. Den registrerade har rätt att kräva att en personuppgift som gäller honom eller henne raderas ur registret. Denna rätt gäller inte de personuppgifter som arbets- och näringsministeriet behöver för att sköta en lagstadgad uppgift.
 • anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om behandlingen av personuppgifter om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna inte är korrekt. Dataombudsmannens kontaktuppgifter finns på dataombudsmannens webbplats: www.tietosuoja.fi.

Normalt utlämnande av uppgifter

Namn- och kontaktuppgifter för hen som gett handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter lämnas inte utanför arbets- och näringsministeriet utan den registrerades samtycke, om inte ministeriet har skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av en bestämmelse som är bindande för ministeriet.

Övrigt utlämnande av uppgifter sker enligt offentlighetslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning (såsom statsunderstödslagen). Den enhet som ansvarar för den samlade listan över kontakter beslutar om och lämnar ut uppgifterna.

Bevaring av uppgifter

Uppgifterna bevaras tekniskt skyddade. Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att möjliggöra personens anmälan som kontaktperson och genomföra den kontakt som anmälan gäller samt att säkerställa den lagstiftning som är bindande för arbets- och näringsministeriet.

Uppgifterna raderas eller ersätts med uppgifterna för en ny kontaktperson om kontaktpersonen inte längre är kontaktperson för den aktuella handlednings- och rådgivningstjänsten. Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att i separat statistik föra in antalet kontaktpersoner och kontaktpersonernas organisation.

Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare

Som personuppgiftsansvarig ansvarar arbets- och näringsministeriet för de personuppgifter som finns i registret. Som tredje part kan de ansvariga personerna för upprätthållandet av tillämpningar för anmälan behandla personuppgifter vid behov. Man har avtalat om behandlingen av personuppgifter med tredje part genom databehandlingsavtal. Uppgifterna i registret över handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakter behandlas av sakkunniga vid arbets- och näringsministeriets enhet för arbetskraftsinvandring och integration samt av personer som ansvarar för uppdateringen av webbtjänsten integration.fi. Registeruppgifter kan delas inom arbets- och näringsministeriet.

Överföring av uppgifter utanför EU

Dina uppgifter överförs inte utanför EU eller EES. Om en partner som arbetar med den samlade listan över kontakter undantagsvis befinner sig utanför EU eller EES-länderna, informeras kontaktpersonerna separat om att informationen lämnas till en sådan partner.