Hoppa till innehåll

Med statsunderstöd stöds organisationer, kompetenscenter och handlednings- och rådgivningstjänster

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har beviljat statsunderstöd för integrationsfrämjande verksamhet för organisationer, kommuners kompetenscentra samt handlednings- och rådgivningstjänster.

Dessutom har stöd för Talent Hub-verksamhet kunnat sökas i NTM:s åtgärdsprogram Talent Boost.

ANM beviljar statsunderstöd till organisationer

Arbets- och näringsministeriet har sedan 2016 delat ut organisationsfinansiering som statsunderstödets specialunderstöd. Dess syfte är att främja den tredje sektorns arbete för att främja integration. 

Med 2021 års understöd stöds utvecklingen av små organisationers verksamhet. Vid tidigare ansökningar har exempelvis sådana projekt fått stöd där frivilligverksamhet koordineras, organisationers kompetensutveckling- och överföring stöds och stödpersonsverksamhet som främjar integration för minderåriga ensamkommande barn och ungdomar. Med förra årets finansiering främjades invandrares samhällsmedvetenhet framförallt gällande frågor beträffande jämlikhet, sexualitet, självbestämmanderätt samt skadliga traditioner.

Kompetenscenter stödjer sysselsättning

Arbets- och näringsministeriet har under åren 2020–2021 som statsunderstödets specialunderstöd delat ut stöd till verksamhet på kompetenscenter för invandrare. Syftet med bidraget har varit att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kunnig arbetskraft. Detta sker med förvaltningsövergripande samarbete och stödåtgärder. 

Samtidigt har undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljat specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens. Specialunderstödet inkluderar även kompetenscenterverksamhet.

Kompetenscentra erbjuder stöd för identifiering av den egna kompetensen, sysselsättning samt utveckling av professionell kompetens. Kompetenscenter har inrättats särskilt i de största städerna.

Med statsunderstödet stöds utveckling och etablering av handlednings- och rådgivningstjänster

Arbets- och näringsministeriet har under åren 2020–2021 beviljat statsunderstöd för kommuner och samkommuner för start och utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel riktade till invandrare. Syftet med utvecklingsarbetet är att effektivisera integration och sysselsättning för invandrare. I utvecklingsarbetet förbättras tillgången på handlednings- och rådgivningstjänster och branschövergripande samarbete kring dessa utvecklas.

Med hjälp av understödet strävar man efter att utveckla ett riksomfattande nätverk med handlednings- och rådgivningstjänster, som i huvudsak består av landskapens centralorter. Med nätverket för handlednings- och rådgivningstjänster och flerkanalsverksamhet inom rådgivning kan man också svara på behoven hos övriga kommuner. 

Läs mer:
Organisationsbidrag 2021 
Organisationsbidrag 2020
Tidigare finansierade organisationer 
Kommunersättningar
Åtgärdsprogram Talent Boost