Hoppa till innehåll

Vem gör inledande kartläggningar?

  • Arbets- och näringsbyrån, eller kommunen om området deltar i kommunförsöket med sysselsättning i samarbete med invandraren samt vid behov med välfärdsområdet, inleder en inledande kartläggning för invandrare som är arbetslösa arbetssökande enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
  • Kommunen inleder en inledande kartläggning för invandrare som får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd annat än tillfälligt.

Människors livssituationer är mångfasetterade och föränderliga, och det är inte alltid helt entydigt om en inledande kartläggning för en invandrare hör till kommunens eller arbets- och näringstjänsternas ansvar. 

Utgångspunkten i lagen är dock att arbets- och näringstjänsterna gör den inledande kartläggningen för kunder som siktar på integrationsutbildning och arbetsmarknaden. En arbets- och näringsbyrå/en kommun i ett försöksområde  kan inte överföra detta ansvar till kommunen. 

Kommunen får en ersättning för den inledande kartläggningen (700 euro per inledande kartläggning) endast för inledande kartläggningar för de invandrare som hör till kommunens ansvar. Kommunen kan alltså inte ansökan om ersättning för inledande kartläggningar för invandrare som hör till arbets- och näringstjänsternas ansvar. Ersättningen betalas endast en gång för en person. 

Arbets- och näringstjänsternas inledande kartläggning

För varje invandrare som tar del av arbets- och näringstjänsterna görs en inledande kartläggning som en del av serviceprocessen för arbetssökande. I den inledande kartläggningen hör preciserande åtgärder (exempelvis utredning av språkkunskaper eller läs- och skrivkunnighet) till de delområden i kartläggningen som ofta anskaffas som köptjänster. Även när en inledande kartläggningen för en invandrare som anmält sig som arbetssökande till största delen görs som köptjänst, görs den inledande intervjun som hör till kartläggningen av en expert inom arbets- och näringsbyrån/kommunen i försöksområdet.

Den intervju som hör till den inledande kartläggningen görs ofta av en expert som är specialiserad på tjänster för invandrare. På så sätt säkerställer man att serviceprocessen inleds inom arbets- och näringstjänsterna i enlighet med kundens servicebehov.

Kommunens inledande kartläggning

Kommunen gör alltid en inledande kartläggning för de invandrare som inte är arbetslösa arbetssökande, som inte omedelbart tänker bli arbetssökande och vars utkomst huvudsakligen baserar sig på utkomststöd. 

Kommunen kan också göra inledande kartläggningar för invandrare som begär det, om kommunen bedömer att personen behöver en inledande kartläggning. Kommunen får då i ett tidigt skede möjlighet att identifiera behov av integrationsfrämjande tjänster och andra åtgärder, i synnerhet för de grupper som annars kan bli utanför de integrationsfrämjande åtgärderna. 

Med hjälp av den inledande kartläggningen kan kommunen hänvisa invandrarna exempelvis till kommunens tjänster och andra tillgängliga tjänster. Genom en inledande kartläggning som utförs av en kommun kan man också stödja exempelvis studerandes och arbetstagares möjligheter att slå sig ner och stanna i Finland.

Mer information:
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 
Lagen om utkomststöd