Hoppa till innehåll

Situationen för arbetskraftsinvandrare kan se olika ut

Förutsättningarna och metoderna för en flytt till Finland varierar beroende på om personen flyttar till Finland från ett EU-land, från ett land utanför EU, för att studera eller till exempel för kortvarigt säsongsarbete. På sidan presenteras de vanligaste situationerna. 

Närmare förutsättningar för ansökan om olika uppehållstillstånd ska alltid kontrolleras fallspecifikt hos Migrationsverket. Mer information om förutsättningar för en flytt till Finland och olika uppehålls- och arbetstillstånd fås förutom av Migrationsverket även på 12 olika språk i InfoFinland.fi. 

Uppehållstillstånd för arbetstagare är ofta förknippade med tillgångsprövning. Tillgångsprövning innebär att arbetsgivaren måste utreda om det till den ifrågavarande uppgiften är möjligt att inom en rimlig tid hitta arbetstagare i Finland eller inom EU eller EES. Tillgångsprövning gällande arbetskraft tillämpas inte längre på personer som har arbetat i Finland i minst ett år med uppehållstillstånd för arbetstagare och byter arbete till en annan bransch.

En EU-medborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt

En EU-medborgare kan resa till Finland med ett giltigt ID-kort eller pass. En EU-medborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan avbrott utan att registrera sin uppehållsrätt. En EU-medborgare har rätt att arbeta, vara företagare och studera i Finland på samma sätt som finska medborgare. 

En EU-medborgare behöver inte ha arbetstillstånd för att arbeta i Finland, utan kan börja arbeta på en gång, så fort hen anländer till Finland.
När boendet eller arbetet i Finland varar längre än 3 månader, måste personen ansöka om registrering av sin uppehållsrätt som EU-medborgare. Detta görs i tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe. Om en EU-medborgare flyttar stadigvarande till Finland i minst ett år, måste hen registrera sig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Personer som kommer till Finland från ett land utanför EU och Norden måste ha uppehållstillstånd

När en person som är medborgare i ett annat än ett EU-land eller ett nordiskt land kommer till Finland för att arbeta eller driva företag, måste hen ha ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet ska sökas före ankomsten till Finland. Man kan ansöka om uppehållstillstånd först efter att man har hittat ett arbete i Finland. Personer som flyttar till Finland för att arbeta behöver vanligen ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Typen av tillstånd påverkas av hurdant arbete personen har för avsikt att utföra.

Startup-företagare i Finland kan man ansöka om att bli från utanför EU och Norden med startup-uppehållstillståndet som är avsett för tillväxtföretagare. För att få det måste man ha en konkret affärsplan.

För säsongsarbete krävs ett säsongsarbetstillstånd

Om personen flyttar till Finland för att utföra säsongsbetonat arbete, måste hen har ett säsongsarbetstillstånd. Säsongsarbetets varaktighet får vara högst 9 månader. Säsongsarbete kan till exempel utföras inom jord- och skogsbruk. Om säsongsarbetet varar i en kortare period än tre månader och personen flyttar till Finland från ett visumpliktigt land, måste hen ansöka om säsongsarbetsvisum via en finländsk beskickning. Om säsongsarbetet varar i mer än tre månader, ska säsongsarbetstillståndet ansökas från Migrationsverket.

Internationella studerande kan ansöka om registrering av uppehållsrätt eller uppehållstillstånd

En EU-medborgare som kommer till Finland för att studera, måste ansöka om registrering av uppehållsrätten, om vistelsen varar i mer än tre månader utan avbrott. Registreringen av uppehållsrätten ansöks i tjänsten Enter Finland eller via Migrationsverkets serviceställe. En person som flyttar stadigvarande till Finland för minst ett år, måste registrera sig som invånare också vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

En person som kommer till Finland för att studera i mer än 90 dagar och som är medborgare i ett annat än ett EU-land eller ett nordiskt land, måste ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet söks före ankomsten till Finland. Innan en person som ska flytta till Finland för att studera kan få ett uppehållstillstånd, måste hen skaffa en studieplats i Finland.

En person som avlagt sin examen i Finland kan beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd för att söka arbete. Tillståndet ska sökas innan den studerandes uppehållstillstånd upphör.

Av forskare förutsätts en högre högskoleexamen

En person som flyttar till Finland för att bedriva vetenskapligt forskningsarbete, genomföra licentiatstudier eller skriva en doktorsavhandling, kan ansöka om uppehållstillstånd för forskare. Forskare anses en sådan person vara som

  • har en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen som ger behörighet till doktorsprogram och
  • har valts av en forskningsorganisation och
  • har beviljats rätt att komma till ett EU-lands territorium för att bedriva sådan vetenskaplig forskning, för vilken man vanligen skulle förutsättas ha minst en högre högskoleexamen.

Forskaren förutsätts alltid ha minst en högre högskoleexamen. Med uppehållstillståndet för forskare kan man även arbeta med annat vid sidan av forskningsarbetet. Personen måste dock huvudsakligen vara forskare och forskningsarbetet måste framskrida.