Hoppa till innehåll

Den kalkylerade ersättningen är avsedd att stödja flyktingmottagningen

För varje person som tas emot får man en kalkylerad ersättning på

  • 2 300 €/år för personer som är sju år eller äldre
  • 6 845 €/år för personer som är yngre än sju år 

Kalkylerad ersättning betalas för

  • personer som beviljats internationellt skydd (87 §, 88 §, 89 §, 90 § och 93 § i utlänningslagen),
  • offer för människohandel (52 a § i utlänningslagen),
  • personer som beviljats uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker eller på grund av att de är förhindrade att lämna landet (51 §, 52 § i utlänningslagen) samt
  • familjemedlemmar eller andra anhöriga till ovan nämnda personer, om personerna har haft ett familjeband innan dessa anlände till Finland.

Kalkylmässig ersättning betalas i regel under tre år. För en person som har kommit till Finland inom ramen för flyktingkvoten betalas emellertid kalkylmässig ersättning under fyra år. Den fyra år långa ersättningsperioden gäller även familjemedlemmar till kvotflyktingar som har anlänt till Finland genom familjeåterförening.

Betalningen av den kalkylerade ersättningen har automatiserats 

Den kalkylerade ersättningen enligt 45 § i integrationslagen betalas automatiskt till kommunen utan separat ansökan för nästan alla personer som omfattas av ersättningen. Det automatiska utbetalningssystemet kombinerar uppgiften om uppehållstillstånd i utlänningsregistret (UMA-registret) i fråga om de personer som omfattas av integrationslagen med uppgiften om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Av dessa uppgifter genereras de kommunspecifika betalningsförslagen till UF-centret för genomförande av utbetalningen.

Den kalkylerade ersättningen betalas automatiskt till kommunen varje månad utan separat ansökan för personer som omfattas av 2 § i integrationslagen (2010/1386) och som har:

  • ersättningstid kvar
  • en hemkommun i befolkningsregistret

Ersättningen betalas som månadsersättning till den kommun där personen som omfattas av ersättningen bor den första dagen i månaden.

Kommunen får ett separat ersättningsbeslut för en del av dem som omfattas av ersättningen 

Än så länge får kommunen också ett separat ersättningsbeslut om kalkylerad ersättning för en del av de personer som omfattas av ersättningen. Det automatiska utbetalningssystemet kan inte automatiskt få uppgiften om hemkommun via befolkningsdatasystemet när det gäller sådana personer som omfattas av ersättning, men vars personbeteckning inte finns i samband med uppgifterna om uppehållstillstånd i UMA-systemet. Migrationsverket lämnar också till UF-centret uppgifter om dessa personer som omfattas av ersättningar. UF-centret riktar betalningarna till rätt kommun manuellt och kommunen behöver inte göra en separat ansökan.

Utbetalningsbesluten för manuellt riktade ersättningar fördröjs och kommer inte samtidigt med ersättningsbeslutet för det betalningsförslag som genereras automatiskt.  Med ersättningsbeslutet får kommunen en personbilaga på papper om dessa personer. 

Betalningen av den kalkylerade ersättningen kan granskas i UMA-systemets vy för ersättning till kommunerna 

Kommunen kan granska den kalkylerade ersättning som månatligen betalas till kommunen via vyn för ersättning till kommunerna. Användningen av vyn för ersättning till kommunerna förutsätter användarrättigheter till UMA-systemet. Användarrättigheter eller ändringar i användarrättigheterna kan sökas hos Migrationsverkets användarstöd. Migrationsverkets användarstöd ([email protected]) kan också kontaktas vid fel i och problem med användningen av UMA-systemet.