Hoppa till innehåll

Den kalkylerade ersättningen är avsedd att stödja flyktingmottagningen

Till kommuner och välfärdsområden betalas det ut en kalkylerad ersättning. 

Den kalkylerade ersättningen är i första hand avsedd för ordnande och utvecklande av sådana integrationsfrämjande och integrationsstödjande tjänster och åtgärder som anges i kommunens program för integrationsfrämjande. Ersättningen kan användas för att i kommunen genomföra integrationsstödjande verksamhet, såsom bildnings-, kultur-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt åtgärder och tjänster som främjar delaktighet och som har anknytning till förebyggande av rasism.

Sedan den 1 januari 2023 har det betalats ut en kalkylerad ersättning till välfärdsområdena för ordnande av social- och hälsovårdstjänster som främjar integration. Den kalkylerade ersättningen är dock inte avsedd att täcka alla kostnader för integrationsfrämjande social- och hälsovårdstjänster, eftersom välfärdsområdets uppgift är att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster till alla som bor i dess område på lika villkor.

Kalkylerad ersättning betalas till

kommuner (utom de kommuner som hör till landskapet Åland):

  • 1 955 euro per år för personer som har fyllt sju år och 
  • 6 503 euro per år för personer som är under sju år.

kommuner i landskapet Åland:

  • 2 300 euro per år för personer som har fyllt sju år och
  • 6 845 euro per år för personer som är under sju år.

välfärdsområden och Helsingfors stad:

  • 345 euro per år för personer som har fyllt sju år och 
  • 342 euro per år för personer som är under sju år.

Den kalkylerade ersättningen betalas för personer som avses i 2 § 2 och 3 mom. i integrationslagen. Från och med den 1 mars 2023 har det till kommuner och välfärdsområden betalats en kalkylerad ersättning även för personer som får tillfälligt skydd och har en hemkommun.

Den kalkylerade ersättningen betalas i regel i tre år. För personer som tagits till Finland inom en flyktingkvot betalas emellertid kalkylerad ersättning för fyra år. Ersättningstiden är fyra år även för kvotflyktingars familjemedlemmar som kommit till Finland genom familjeåterförening. 

Utbetalningen av den kalkylerade ersättningen har automatiserats 

Den kalkylerade ersättningen enligt 45 och 45 a § i integrationslagen betalas automatiskt utan separat ansökan till kommuner och välfärdsområden för så gott som alla de personer som ingår i den personkrets som omfattas av ersättningar. Det automatiska betalningssystemet kopplar samman uppgifterna i utlänningsregistret (UMA-registret) om uppehållstillstånd för personerna i personkretsen enligt integrationslagen med uppgifterna om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Utifrån dessa uppgifter sammanställs betalningsförslag per kommun till UF-centren för att verkställa utbetalningen.
 
Den kalkylerade ersättningen betalas automatiskt, utan separat ansökan, till kommunen och välfärdsområdet varje månad för personer som ingår i personkretsen i 2 § 2 och 3 mom. i integrationslagen (1386/2010) som har

  • återstående ersättningstid
  • registrerad hemkommun i befolkningsregistret 

med undantag för offer för människohandel, för vilka kommunerna och välfärdsområdena ska ansöka om den kalkylerade ersättningen separat.

Ersättningen betalas månatligen till den kommun där den person som omfattas av ersättning bor den första dagen i månaden och det välfärdsområde till vars område kommunen i fråga hör.

Vissa av de personer i personkretsen som omfattas av den kalkylerade ersättningen kommer inte med i den automatiserade utbetalningen

Det automatiserade betalningssystemet kan inte plocka uppgifterna om hemkommun ur befolkningsdatasystemet för de personer som omfattas av ersättning vilkas personbeteckning inte är kopplad till uppgifterna om uppehållstillstånd i UMA-systemet. UF-centret har tidigare hanterat utbetalningen av ersättning för dessa personer utan separat ansökan från kommunen eller välfärdsområdet, men från den 1 september 2023 ska kommuner och välfärdsområden ansöka om ersättning för personen i fråga hos UF-centret. Dessutom ska kommunen och välfärdsområdet söka den kalkylerade ersättningen för offer för människohandel med en separat ansökan. 

Utbetalningen av den kalkylerade ersättningen kan kontrolleras i UMA-systemet

Kommunen och välfärdsområdet kan kontrollera betalningen av den månatliga kalkylerade ersättningen i UMA-systemet i vyn Ersättningar till kommunerna/välfärdsområdena. Användningen av vyn förutsätter användarrättigheter till UMA-systemet. Användarrättigheter eller ändringar i användarrättigheterna kan sökas hos Migrationsverkets användarstöd. Migrationsverkets användarstöd ([email protected]) kan också kontaktas vid fel i och problem med användningen av UMA-systemet.

Mer information:
UF-centrets meddelande om ändring av behandlingen av kalkylerade ersättningar 1.9.2023
Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration