Hoppa till innehåll

Urvalsprocessen för kvotflyktingar har flera steg

Riksdagen fattar beslut om Finlands flyktingkvot årligen i samband med godkännandet av statens budget. Därefter bereder inrikesministeriet tillsammans med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ett förslag för hur flyktingkvoten ska riktas geografiskt. Beslutet grundar sig på FN:s flyktingorgan UNHCR:s årliga bedömning av behovet av omplacering av flyktingar i världen och på UNHCR:s förslag till Finland om mottagande av kvotflyktingar. 

Regeringen fattar beslut om hur flyktingkvoten ska riktas geografiskt. Migrationsverket ansvarar för verkställandet av riktningsbeslutet och organiserar processen för urval av kvotflyktingar.

Urvalet av flyktingar till Finlands kvot och ankomsten till kommunerna är en process i flera steg, som kan ta flera månader. Flyktingarnas resa till Finland kan fördröjas av olika orsaker. Detta är något som bör beaktas i kommunerna när de förbereder sig för mottagandet genom att ordna bostäder och tjänster 

Villkor för valet av kvotflyktingar har fastställts i utlänningslagen

Enligt 92 § i utlänningslagen kan man till flyktingkvoten välja personer 

  • som är i behov av internationellt skydd med hänsyn till sitt hemland,
  • som behöver omplaceras från det första asyllandet,
  • för vilka förutsättningarna för mottagande och integration i Finland har bedömts, och
  • för vilka det inte finns något hinder enligt 36 § för beviljande av uppehållstillstånd, såsom exempelvis hinder som anknyter till den allmänna ordningen och säkerheten, folkhälsan eller internationella förbindelser. 

Kvotflyktingar väljs ut med hjälp av dokument och intervjuer

Kvotflyktingarna väljs bland de personer som UNHCR föreslår för Finland. Valet av kvotflyktingar baserar sig på dokument som fåtts från UNHCR och på intervjuer som i allmänhet görs i de länder där flyktingarna befinner sig. UNHCR kan också föreslå personer som behöver brådskande omplacering för Finlands flyktingkvot. Kvotflyktingar som behöver brådskande omplacering kan väljas utifrån dokument utan intervju.

I urvalsintervjuerna gör man en närmare utredning av personernas behov av internationellt skydd och omplacering samt förutsättningar för integration i Finland. Man kontrollerar också att det inte finns säkerhetsrelaterade hinder för valet.

För intervjuerna med personer som föreslagits som kvotflyktingar görs urvalsresor, där representanter för Migrationsverket, skyddspolisen samt NTM-centralen eller kommunen deltar. Migrationsverket sammankallar och leder flyktingurvalsgruppen.

Migrationsverket avtalar med UNHCR om urvalsresor. Urvalsintervjuerna ordnas i allmänhet på UNHCR:s lokala kontor. På grund av reserestriktionerna till följd av coronaviruspandemin har intervjuer också ordnats via distansförbindelser sedan 2020. De som intervjuas får information om Finland antingen gemensamt före intervjuerna eller i samband med de personliga intervjuerna. 

Före urvalsresan skickar UNHCR personuppgiftsblanketter (Resettlement Registration Form, RRF) för de föreslagna flyktingarna till Migrationsverket. Antalet föreslagna flyktingar är ungefär 20 procent större än det slutliga antalet som väljs, för att kvoten ska fyllas trots eventuella avslag. Under intervjuerna kompletterar man de skriftliga uppgifter som fåtts från UNHCR och kontrollerar att uppgifterna stämmer.

Det slutliga urvalsbeslutet fattas i Finland

Efter resan ber Migrationsverket skyddspolisen om ett utlåtande om de föreslagna flyktingarna. I valet av personer som behöver brådskande omplacering på grund av sitt hälsotillstånd konsulterar Migrationsverket vid behov sakkunniga läkare om behandlingsprognosen och -möjligheterna. Före beslutet kan Migrationsverket vid behov be UNHCR om mer information om fallen.

Migrationsverket fattar ett beslut och beviljar de utvalda personerna ett tidsbestämt kontinuerligt (A) uppehållstillstånd för fyra år, flyktingstatus och uppehållstillståndskort. Beslutet kan inte överklagas. Personer som valts ut till flyktingkvoten får också obegränsad rätt att arbeta. Migrationsverket skickar beslutet till UNHCR, Finlands beskickningar, skyddspolisen och Finlands Röda Kors (FRK) för kännedom.

Mer information:
Uttagning av kvotflyktingar
Processbeskrivningar av mottagande av flyktingar