Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdstjänster

Det är viktigt att ta hand om hälsa och välbefinnande i de olika stadierna av invandring och integration. I Finland erbjuder kommunerna olika tjänster som stöd för hälsa och välbefinnande; såsom tjänster för barn, unga och familjer, mentalvårdstjänster och handikapptjänster; flera av dessa har även invandrare rätt att använda. Dessutom finns privata social- och hälsovårdstjänster tillgängliga.

Rätten till social- och hälsovårdstjänster varierar beroende på grunderna för vistelse i landet och hemkommun

Rätten att använda social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas organiseringsansvar varierar beroende på statusen för vistelse i landet och hemkommun:

  • Invandrare med uppehållstillstånd och permanent hemkommun i Finland har rätt till hälsovårdstjänster och socialskydd och -tjänster oavsett nationalitet.
  • Asylsökande har rätt att få brådskande och nödvändig hälso- och sjukvård. 
    • Minderåriga asylsökande omfattas av samma hälsovårdstjänster som kommunens invånare. 
    • Socialtjänsterna tillhandahåller asylsökande nödvändiga tjänster för att trygga den oundgängliga försörjning och omsorg de behöver.
  • Papperslösa invandrare är berättigade till brådskande sjukvård men måste själv betala kostnaden för vården. Kommunerna har möjlighet att erbjuda ett bredare utbud av tjänster.
  • För papperslösa personer ska kommunerna erbjuda nödvändiga socialtjänster, som säkerställer oundgänglig försörjning och omsorg vid brådskande fall. För papperslösa barn måste kommunen tillhandahålla tjänster så att barnens rättigheter förverkligas.

Om en person som flyttar till Finland inte har någon hemkommun, kan FPA utreda personens rätt till allmän sjukvård baserat på arbete. Många arbetsplatser erbjuder också egen företagshälsovård. 

Om en invandrare bor permanent i Finland, omfattas hen vanligtvis av sjukförsäkring och kan få ersättning för kostnader som gäller privat hälso- och sjukvård och läkemedel. Du kan också få ersättning för vård i utlandet. Du kan ansöka om europeiskt sjukvårdskort hos FPA. 

Välfärdsområdena inleds i början av 2023

Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (sote-reformen) syftar till att förbättra grundtjänsterna för människor. I början av 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden. Helsingfors stad behåller dock organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Dessutom har organiseringsansvaret separat reglerats för HUS-sammanslutningen för uppgifter som rör specialiserad sjukvård inom det egna området.

Social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer

Sote-tjänsterna främjar hälsa och välfärd hos barn, unga och familjer. Tjänsterna inkluderar bland annat familjecenter, mödra- och barnavårdscentral, utbildningstjänster, barnskydd.

Mentalvårdstjänster

Personer som är permanent bosatta i Finland kan söka hjälp för psykiska problem på sin egen hälsostation. Stöd kan också erhållas från organisationer.

I anslutning till Institutet för hälsa och välfärd (THL) finns kompetenscentret PALOMA, som producerar stöd och information för yrkesverksamma som arbetar med personer med flyktingbakgrund och andra liknande utgångspunkter som flyttat till Finland. 

THL har producerat en videoserie för invandrare om psykisk hälsa. Videorna ger information om olika aspekter av psykisk hälsa och välmående och hur dessa kan främjas. I videorna framträder yrkespersoner och människor som flyttat till Finland. Videorna finns även tillgängliga på arabiska, dari och engelska.

THL:s webbplats innehåller även information om främjande av psykisk hälsa, psykiska störningar samt mentalvårdstjänster i Finland.

 

Stöd och hjälp till dig som upplevt våld

Invandrare kan ha upplevt våld innan flytten till Finland. Personen kan också bli offer för övergrepp eller brott. Institutet för hälsa och välfärd har producerat information om förebyggande av våld och hur man ingriper i det samt sammanställt information om tjänster riktade till våldsoffer.
Hatbrott är ett brott där motivet är fördomar eller fientlighet baserat på en viss egenskap hos offret. Hatbrott kan exempelvis utgöras av våld, ärekränkning, diskriminering, hot, mobbning eller skadegörelse. 

Våld, övergrepp och brott samt misstanke om dem måste anmälas till polisen.

Funktionshinderservice

I Finland finns det olika tjänster för personer med funktionsnedsättning. Sådana tjänster inkluderar transportservice, hjälpredskap eller personlig assistent. Syftet med tjänsterna är att göra det enklare att delta i samhället och underlätta livet med en funktionsnedsättning. Invandrare som har uppehållstillstånd och en hemkommun i Finland har rätt till den funktionshinderservice som tillhandahålls av kommunen.

Missbrukarvård

Med missbrukarvård avses olika öppenvårds- och institutionstjänster som kan ge vård och rehabilitering för missbruksproblem. En del av tjänsterna kan även vara teknikassisterade.

Tjänster för äldre

Forskning visar att invandringsbakgrund kan bidra till att åldrandet börjar tidigare, hos vissa redan i 55-års åldern. Ett tidigt åldrande påverkas bland annat av eventuella hälsorisker i samband med migrationen, språkbarriär och ett främmande servicesystem i det nya hemlandet samt samhällets inställning till utländska personer och åldrande. 

Fastän majoriteten av äldre människor klarar sig självständigt, ökar behovet av hjälp särskilt under de sista åren av livet. I Finland tillhandahåller kommunerna olika social- och hälsovårdstjänster för äldre efter behov.

Webbplatsens innehåll har producerats i samarbete med THL:s expertgrupp Monet.