Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdstjänster

Det är viktigt att ta hand om hälsa och välbefinnande i de olika stadierna av invandring och integration. I Finland erbjuder kommunerna olika tjänster som stöd för hälsa och välbefinnande; såsom tjänster för barn, unga och familjer, mentalvårdstjänster och handikapptjänster; flera av dessa har även invandrare rätt att använda. Dessutom finns privata social- och hälsovårdstjänster tillgängliga.

Rätten till social- och hälsovårdstjänster varierar beroende på grunderna för vistelse i landet och hemkommun

Rätten att använda social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas organiseringsansvar varierar beroende på statusen för vistelse i landet och hemkommun:

  • Invandrare med uppehållstillstånd och permanent hemkommun i Finland har rätt till hälsovårdstjänster och socialskydd och -tjänster oavsett nationalitet.
  • Asylsökande har rätt att få brådskande och nödvändig hälso- och sjukvård. 
    • Minderåriga asylsökande omfattas av samma hälsovårdstjänster som kommunens invånare. 
    • Socialtjänsterna tillhandahåller asylsökande nödvändiga tjänster för att trygga den oundgängliga försörjning och omsorg de behöver.
  • Vuxna papperslösa personer har utöver brådskande vård rätt till icke-brådskande tjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården anser vara icke-brådskande. Avsikten är att kostnaderna ska tas ut hos kunden.
  • För papperslösa personer ska kommunerna erbjuda nödvändiga socialtjänster, som säkerställer oundgänglig försörjning och omsorg vid brådskande fall. För papperslösa barn måste kommunen tillhandahålla tjänster så att barnens rättigheter förverkligas.

Om en person som flyttar till Finland inte har någon hemkommun, kan FPA utreda personens rätt till allmän sjukvård baserat på arbete. Många arbetsplatser erbjuder också egen företagshälsovård. 

Om en invandrare bor permanent i Finland, omfattas hen vanligtvis av sjukförsäkring och kan få ersättning för kostnader som gäller privat hälso- och sjukvård och läkemedel. Du kan också få ersättning för vård i utlandet. Du kan ansöka om europeiskt sjukvårdskort hos FPA. 

Välfärdsområdet deltar i det integrationsfrämjande arbetet

I början av 2023 överfördes ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. Dessutom har Helsingfors stad ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet HUS-sammanslutningen har ett särskilt organiseringsansvar för uppgifter i anslutning till den specialiserade sjukvården inom sitt eget område.

Välfärdsområdet har också ansvar i anslutning till integration och mottagande av flyktingar. Välfärdsområdet kan inrätta ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet för barn och unga personer. Välfärdsområdet avtalar med kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen också om placering av barn och unga i de inrättade enheterna samt om ordnande av integrationsfrämjande tjänster för dem. Välfärdsområdet kan på kommunens eller arbets- och näringsbyråns begäran delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen och/eller integrationsplanen för invandrare. Välfärdsområdet kan också delta i utarbetandet av kommunens program för integrationsfrämjande.

Social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer

Sote-tjänsterna främjar hälsa och välfärd hos barn, unga och familjer. Tjänsterna inkluderar bland annat familjecenter, mödra- och barnavårdscentral, utbildningstjänster, barnskydd.

Mentalvårdstjänster

Personer som är permanent bosatta i Finland kan söka hjälp för psykiska problem på sin egen hälsostation. Stöd kan också erhållas från organisationer.

Kompetenscentret PALOMA som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) främjar den psykiska hälsan hos personer med flyktingbakgrund och andra liknande utgångspunkter som flyttat till Finland. Kompetenscentret erbjuder information, verktyg, utbildningar och nätverkande för yrkesmänniskor och organisationer. 

Videoserien för flyktingar om mental hälsa ger information om olika aspekter av psykisk hälsa och välmående och hur dessa kan främjas. I videorna framträder yrkespersoner och människor som flyttat till Finland. Videorna finns på finska, arabiska, dari, Kongo-swahili, engelska, ukrainska och ryska. Videorna har producerats av Institutet för hälsa och välfärds projekt TUULI. 

Mer information om främjande av psykisk hälsa, psykiska problem och mentalvårdstjänster i Finland finns bland annat på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Stöd och hjälp till dig som upplevt våld

Invandrare kan ha upplevt våld innan flytten till Finland. Personen kan också bli offer för övergrepp eller brott. Institutet för hälsa och välfärd har producerat information om förebyggande av våld och hur man ingriper i det samt sammanställt information om tjänster riktade till våldsoffer.
Hatbrott är ett brott där motivet är fördomar eller fientlighet baserat på en viss egenskap hos offret. Hatbrott kan exempelvis utgöras av våld, ärekränkning, diskriminering, hot, mobbning eller skadegörelse. 

Våld, övergrepp och brott samt misstanke om dem måste anmälas till polisen.

Funktionshinderservice

I Finland finns det olika tjänster för personer med funktionsnedsättning. Sådana tjänster inkluderar transportservice, hjälpredskap eller personlig assistent. Syftet med tjänsterna är att göra det enklare att delta i samhället och underlätta livet med en funktionsnedsättning. Invandrare som har uppehållstillstånd och en hemkommun i Finland har rätt till den funktionshinderservice som tillhandahålls av kommunen.

Missbrukarvård

Med missbrukarvård avses olika öppenvårds- och institutionstjänster som kan ge vård och rehabilitering för missbruksproblem. En del av tjänsterna kan även vara teknikassisterade.

Tjänster för äldre

Forskning visar att invandringsbakgrund kan bidra till att åldrandet börjar tidigare, hos vissa redan i 55-års åldern. Ett tidigt åldrande påverkas bland annat av eventuella hälsorisker i samband med migrationen, språkbarriär och ett främmande servicesystem i det nya hemlandet samt samhällets inställning till utländska personer och åldrande. 

Fastän majoriteten av äldre människor klarar sig självständigt, ökar behovet av hjälp särskilt under de sista åren av livet. I Finland tillhandahåller kommunerna olika social- och hälsovårdstjänster för äldre efter behov.

Webbplatsens innehåll har producerats i samarbete med THL:s expertgrupp Monet.