Hoppa till innehåll

Nyheter

Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina
16.9.2022 | Nyhet
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.
Sysselsättningsgraden för utlänningar ökar, men antalet arbetssökande är fortfarande stort
20.9.2022 | Nyhet
Av sysselsättningsöversikten för september framgår att ukrainska medborgare snart är den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande. Antalet andra än ukrainska arbetslösa arbetssökande minskade med 11 procent jämfört med föregående år.
Budgetförhandlingarna ger resurser för stöd av integrationen
1.9.2022 | Nyhet
Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2023. För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på totalt 3,7 miljarder euro. Anslag inriktas också på stöd av integrationen och på organisering av tjänster för personer som flytt från Ukraina.
Anmälan till Integration 2022 inleds – kom ihåg att anmäla dig till årets största evenemang för integrationsaktörer
29.8.2022 | Nyhet
Anmälan till evenemanget Integration 2022 har öppnat. Årets Integration 2022 ordnas i Tammerforshuset i Tammerfors den 7–8 november 2022. Temat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Registrera dig senast 17.10.2022.
Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland
8.9.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.
Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 
1.9.2022 | Nyhet
Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 
Policy Brief granskar hur barn med utländsk bakgrund mår
30.8.2022 | Nyhet
När det gäller hälsan och välbefinnandet hos barn och unga med utländsk bakgrund förekommer det ofta särskilda utmaningar. Det är viktigt att minska barnfamiljernas fattigdom, stödja föräldrarnas integration och föräldraskap, att motverka rasism och särbehandling också med tanke på barnens välbefinnande.  
Behöver du verktyg, praxis och idéer för din verksamhet? Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst
21.6.2022 | Nyhet
Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst! Mötena för kunskapsutbyte är korta evenemang där aktörerna kan dela med sig av konkreta arbetssätt i anslutning till integration, främjande av samhällets mottagning och mottagande av flyktingar samt praxis och lära av varandra. Till mötena samlas ämnen med Webropol-blanketten fram till den 31 augusti 2022.
Innehållet på sammanfattningssidan om Ukraina har uppdaterats – svar på vanliga frågor nu även på ukrainska och ryska
28.7.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare är huvudman för sammanfattningssidan med information från myndigheter, kommuner och organisationer om situationen i Ukraina och för dem som flyr därifrån. Under sommaren har nytt aktuellt innehåll uppdaterats på sidan för att förbättra webbplatsens flerspråkighet. Samma innehåll finns nu på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. 
Kommunerna kan få ersättning enligt kommunmodellen till och med mars 2023
7.7.2022 | Nyhet
Kommunmodellen är Migrationsverkets lösning som ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader och mottagningstjänster för dem som ansökt om tillfälligt skydd eller får tillfälligt skydd.  Med hjälp av kommunmodellen kan de som flyr från Ukraina få inkvarteringstjänster i kommunen, även om det inte finns någon förläggning i kommunen. Kommunmodellen fortsätter till den 4 mars 2023. 
Riksomfattande rekommendationer har utarbetats för upphandling av integrationsutbildning
5.7.2022 | Nyhet
I det riksomfattande utvecklingsarbetet har det sammanställts enhetliga rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning. Anvisningarna gäller undervisningspersonal, undervisningslokaler, utrustning och tilläggstjänster som hör till utbildningen, såsom hänvisning till allmän språkexamen. Syftet med rekommendationerna har varit att förenhetliga genomförandet av utbildningarna och förbättra deras kvalitet. 
Utredning om rätten till hemkommun föreslår ändringar i lagstiftningen om personer som får tillfälligt skydd
4.7.2022 | Nyhet
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet sammanträdde för att diskutera rätten till hemkommun för dem som flytt från Ukraina. Temat för mötet var en utredning om förutsättningarna för personer som får tillfälligt skydd att få hemkommun och därtill hörande tjänster i Finland.
Statsrådets principbeslut på remiss – i målen för demokratipolitiken betonas delaktighet i samhället
30.6.2022 | Nyhet
Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som beskriver målen för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. I principbeslutet fastställs den gemensamma målsätt-ningen och de sju huvudmålen, som regeringen och ministerierna tillsammans förbinder sig att främja. I åtgärderna i principbeslutet lyfter man också fram temana invandring och integration.
Justitieministeriets utredning ger anvisningar om bekämpning av hatretorik och trakasserier
27.6.2022 | Nyhet
I justitieministeriets färska uppföljningsutredning granskas hur olika minoritetsgrupper möter trakasserier och hatretorik. Enligt utredningen upplever allt fler som hör till en minoritet att fenomenet försämrar den allmänna känslan av trygghet. Trakasserier och hatretorik kan motarbetas och förebyggas genom att stärka kommunikationen, informationen och stödtjänsterna som anknyter till ämnet.
I rapporten erbjuds lösningar på de utmaningar som det demokratiska deltagandet för invandrade personer och flerspråkiga finländare innebär
23.6.2022 | Nyhet
Delegationen för etniska relationer (ETNO) har publicerat en rapport som behandlar hinder för deltagande i samhället för invandrade personer och flerspråkiga finländare. I rapporten presenteras också rekommendationer som kan bidra till att undanröja hindren och det demokratiunderskott som dessa skapar.
Propositionen avvecklar försörjningsförutsättningen för familjeåterförening i fråga om minderåriga som får internationellt skydd
27.6.2022 | Nyhet
Regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen främjar möjligheterna för minderåriga barn som får internationellt skydd att bo med sina föräldrar. När en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening kan familjemedlemmen få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen behöver trygga sin försörjning.
Allt fler personer som får tillfälligt skydd är kunder hos arbets- och näringstjänsterna
21.6.2022 | Nyhet
Sysselsättningsöversikten för juni visar att antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad. Ökningen förväntas fortsätta och förklaras av sommarmånaderna och läget i Ukraina.
Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds
2.5.2022 | Nyhet
Syftet med lagförslaget är också att främja invandrarnas delaktighet, hälsa och välfärd samt att öka jämlikheten och stärka goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Enligt det lagförslag som sänds på remiss ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens integrationsprogram och andra tjänster.
Propositioner om främjande av sysselsättning och integration sänds på remiss 
22.2.2022 | Nyhet
Ansvaret för att ordna social- och hälsovård överförs till välfärdsområdena vid ingången av nästa år. I två lagar föreslås därför i huvudsak ändringar av teknisk natur. De propositioner som sänds på remiss gör det också möjligt att ersätta välfärdsområdena för kostnaderna för integrationen och fastställer ansvaret för att ordna boende för barn som kommit utan vårdnadshavare. 
Personal till kommunerna också för integrationsfrämjande uppgifter
21.12.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet uppmanar kommunerna att beakta att det i kommunen ska finnas tillräckligt med personal för integrationsfrämjande uppgifter också från ingången av 2023.
Alla nyheter