Hoppa till innehåll

Nyheter

Antalet permitterade fortsätter att öka, toppen väntas i början av 2024
21.11.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 36 894 i oktober, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Arbetslösheten ökar för närvarande i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar.
Diskriminering och ensamhet påverkar invandrarnas välbefinnande
7.11.2023 | Nyhet
Enligt Institutet för hälsa och välfärds färska undersökning MoniSuomi mår den invandrade befolkningen i Finland i genomsnitt bra. Upplevelsen av delaktighet och trygghet i det dagliga livet var relativt stark. En del invandrare upplever dock ensamhet och diskriminering.
Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Faktasida förklarar de integrationsfrämjande tjänsterna i siffror 
31.10.2023 | Nyhet
Hur många invandrade fick en integrationsplan i fjol? På vilka språk kan nyanlända få basinformation om Finland? Vilka är de genomsnittliga kostnaderna per klient och år för integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning? 
Sysselsättningsgraden för utlänningar var fortsatt hög
26.9.2023 | Nyhet
I augusti fanns det 37 608 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 14 procent (4 675 personer). 
Arbetsministeriet bereder lagändringar som gäller uppehållstillstånd på grund av arbete
8.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet bereder lagändringar för att skapa klarhet i arbetslöshetens effekter under giltighetstiden för ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete måste i fortsättningen lämna Finland i situationer där anställningsförhållandet upphör och personen inte inom tre månader har ingått ett nytt anställningsförhållande.
Ökade anslag för främjande av integration i regeringens budget för 2024
12.10.2023 | Nyhet
Regeringen överlämnade den 9 oktober 2023 en proposition om statsbudgeten för 2024 till riksdagen. I anslag för integration och internationell kompetens föreslås 389 miljoner euro. För migrationsförvaltningen föreslås ett anslag på cirka 512 miljoner euro.
Beredningen av lagändringar inleds: en inkomstgräns fastställs för uppehållstillstånd för arbetstagare
5.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av lagändringar som gäller inkomstgränserna för uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt utreds lämpliga nivåer och konsekvenser av inkomstgränserna. Avsikten är att för uppehållstillstånd för arbetstagare fastställs en inkomstgräns på 1 600 euro i enlighet med regeringsprogrammet för Orpos regering.
Anvisningen om ersättningar enligt integrationslagen har uppdaterats i fråga om processen för betalning av kalkylerade ersättningar
28.8.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Uppdateringarna gäller främst processen för betalning av kalkylerade ersättningar som betalas till kommuner och välfärdsområden på annat sätt än via det automatiska utbetalningssystemet. Den ändrade betalningsprocessen beskrivs i anvisningen, i vilken det samtidigt gjordes vissa andra mindre ändringar.
Beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande inleds
13.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet inleder beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande. Målet är man allt effektivare ska ingripa i missbruk som förekommer på arbetsmarknaden. Åtgärdsprogrammet, som baserar sig på målen i regeringsprogrammet, bereds före utgången av 2023.
Lagändringar som hänför sig till totalreformen av integrationslagen på remiss
19.9.2023 | Nyhet
Regeringen har föreslagit ändringar i den integrationslag som träder i kraft den 1 januari 2025. Målet är att genom ändringarna stärka de offentliga finanserna, öka invandrarnas eget ansvar för sin integration och förbättra invandrarmödrarnas ställning. Regeringens proposition om ändringarna är på remiss fram till den 23 oktober 2023.
Ansök om att ta med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024
6.10.2023 | Nyhet
Planeringen av evenemanget Integration 2024 har inleds. Först kommer ansökan för evenemangets planeringsgrupper att öppnas. Struktureringen av programmet i Integration 2024 kommer att förändra: denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram, men evenemanget har tillräckligt med uppgifter för många människor. Integration 2024 ordnas 14–15.11.2024 på Logomo i Åbo.
Integrationslagen har ändrats för att kommunerna ska kunna få uppgifter från välfärdsområdena också för att ansöka om ersättning för de kostnader som uppkommit 2021
3.10.2023 | Nyhet
Lagen om främjande av integration ändras så att kommunen har rätt att av välfärdsområdet få nödvändiga uppgifter om en person för vilken det producerats tjänster som orsakat kommunen sådana kostnader som ersätts enligt integrationslagen också för 2021. Lagändringen träder i kraft den 3 oktober 2023. Kommunerna ska ansöka om ersättning för de kostnader som uppkommit 2021 före utgången av 2023.
Partnerskapsprogrammet stöder aktörerna på integrationsfältet, men man bör satsa särskilt på invandrarnas möjligheter att delta
4.9.2023 | Nyhet
Partnerskapsbarometern är en utredning som samlar information om nuläget och utvecklingsbehoven för arbete som främjar integration samt partnerskapsprogrammets verksamhet. Enligt en enkät som genomfördes för andra gången upplever majoriteten av respondenterna att partnerskapsprogrammet är till nytta för deras arbete och de anser att möjligheterna till integrationsfrämjande samarbete är relativt goda. Som ett centralt utvecklingsbehov lyfte partnerskapsbarometern fram behovet av strukturella förändringar som förbättrar invandrarnas delaktighet och deltagande i det integrationsfrämjande samarbetet.
Arbets- och näringsministeriet samlar information om främjande av integration och mottagande av flyktingar
28.8.2023 | Nyhet
Strukturerna för främjande av integration och mottagande av flyktingar har förändrats sedan ingången av 2023 då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. I början av 2023 gjordes det också ändringar i integrationslagen. Med en enkät samlar arbets- och näringsministeriet information om hur mottagandet av flyktingar och hur tjänster och funktioner som ska främja integrationen ordnas. Med enkäten kartläggs också kommunernas och välfärdsområdenas erfarenheter av det förändrade läget. I enkäten kartläggs också hur kommunerna har förberett sig för den totalreform av integrationslagen.
Det finns många orsaker till att arbetslösheten bland utlänningar ökar
22.8.2023 | Nyhet
I juli fanns det 42 517 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 16 procent (5 961 personer). Ökningen förklaras både av den ökade deltagarfrekvensen bland utlänningar och av att den utländska befolkningen har ökat.
Utvecklingshelheterna i handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna stöder mottagandet av flyktingar och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper
17.8.2023 | Nyhet
Ur arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd finansieras 2023–2025 flera utvecklingshelheter som stöder placeringen och mottagandet av flyktingar i kommunerna. Som en del av handlingsprogrammet utvecklas till exempel tjänsterna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare och tillsynen över dem, arbetet för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och systemet Koto-digi.
Sysselsättningsgraden bland utländska medborgare sjunker
21.6.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen. Detta verkar också gälla utländska arbetslösa arbetssökande.
Arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet förtydligar myndigheternas väglednings- och rådgivningsskyldighet och formen av anställningsförhållanden
12.6.2023 | Nyhet
I kommunens integrationstjänster och välfärdsområdets socialvårdstjänster kan också andra myndigheters verksamhet beskrivas på ett allmänt plan. Vägledning och rådgivning som inte ingår i den allmänna rådgivningen hör dock till den behöriga myndigheten. Till den nya integrationslagen, som träder i kraft den 1 januari 2025, fogades under riksdagsbehandlingen en ny bestämmelse om straffrättsligt tjänsteansvar för tjänsteproducenter. Information om dessa ämnen ges i arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets brev av den 9 juni till kommunerna och välfärdsområdena.
Det finns oroväckande tecken när det gäller långtidsarbetslösheten
26.5.2023 | Nyhet
I april fanns det 35 000 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 27 procent (7 380 personer).
Alla nyheter