Hoppa till innehåll

Nyheter

Det finns oroväckande tecken när det gäller långtidsarbetslösheten
26.5.2023 | Nyhet
I april fanns det 35 000 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 27 procent (7 380 personer).
Arbets- och näringsministeriet utreder ställningen på arbetsmarknaden och användningen av arbetskraftsservice för ukrainare som får tillfälligt skydd
16.5.2023 | Nyhet
I utredningen som arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare beställt samlas information om bland annat sysselsättningen av personer som får tillfälligt skydd och om deras framtidsplaner för att bo och arbeta i Finland. Dessutom strävar man efter att utreda hur arbets- och näringstjänsterna och integrationstjänsterna bör utvecklas så att de främjar sysselsättningen och integrationen av dem som får tillfälligt skydd. Utredningen inleds med en datainsamling som riktas till sakkunniga inom arbets- och näringstjänsterna, arbetsgivare, ukrainare som får tillfälligt skydd och andra aktörer såsom organisationer. 
Anvisningen om ersättning vid tillämpning av integrationslagen har uppdaterats i fråga om kostnaderna för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel
15.5.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Anvisningen har uppdaterats särskilt i fråga om processen för ansökan om ersättning till offer för människohandel. Den uppdaterade anvisningen om ersättning har publicerats på webbtjänsten Finlex och på webbplatsen integration.fi.
Årsöversikt över integration: invandrare etablerar sig i det finländska samhället men stöter fortfarande på många problem
10.5.2023 | Nyhet
Årsöversikten över integrationen ger aktuell information om invandrarnas situation i Finland. Det finns tecken på att invandrarna har etablerat sig i samhället, men försörjningen, välfärden och den samhälleliga delaktigheten för personer med utländsk bakgrund är sämre än hos majoritetsbefolkningen.
Ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen och för statsunderstödet för arbetstagarens lönekostnader går ut den 30 april 2023
18.4.2023 | Nyhet
Ur arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner beviljas kommunerna ekonomiskt tilläggsstöd. En del av de utlysningar om finansiering som inleddes i februari går ut i slutet av april.
Tiden för att ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen har förlängts till den 15 maj 2023
26.4.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisning av flyktingar till kommunerna har förlängt ansökningstiden för den kalkylerade ersättningen med två veckor till den 15 maj 2023. Kommunerna kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2022.
Antalet arbetslösa utlänningar ökar
27.4.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 35 860 i mars, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 25 procent (7 225 personer). 
Totalreformen av integrationslagen: Kommunernas ansvar för främjandet av integration stärks och samordningen av tjänster effektiviseras
13.4.2023 | Nyhet
Den totalreform av integrationslagen som träder i kraft vid ingången av 2025 innebär att kommunerna får ett större ansvar för främjandet av integration och förtydligar myndighetsansvaret och samarbetet i fråga om främjande av integration. Målet är att effektivisera integrationen och stärker de invandrades delaktighet i samhället.
Antalet utländska arbetslösa ökade, men sysselsättningen låg kvar på rekordnivå
23.3.2023 | Nyhet
I februari fanns det 35 548 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 19 procent (5 601 personer). 
Folkpensionsanstalten publicerar en kombinerad blankett för ansökan om FPA-kort och barnbidrag för personer som flytt från Ukraina
22.2.2023 | Nyhet
De som flytt från Ukraina kan snart få rätt till FPA-förmåner när många av dem har bott i Finland i ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan de som flytt från Ukraina ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. FPA gör det lättare att ansöka om förmåner och tar i bruk en kombinerad blankett med vilken man kan ansöka om både FPA-kort och barnbidrag samtidigt.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar
21.2.2023 | Nyhet
I januari fanns det 35 792 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet ut-ländska arbetslösa arbetssökande ökade med 16 procent (4 920 personer) från i fjol.
Ändringarna i utlänningslagen gör arbetskraftsinvandringen smidigare
16.2.2023 | Nyhet
De reformer av utlänningslagen som gör arbetskraftsinvandringen smidigare träder i kraft den 23 februari 2023. Ändringarna underlättar ansökan om och beslutsprocessen för uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar en månad. De nya bestämmelserna ökar automatiseringen av ansökningsprocessen, och även certifiering för arbetsgivare införs.
Välkommen att svara på enkäten om partnerskapsprogrammet för integration!
17.2.2023 | Nyhet
Enkäten om partnerskapsprogrammet genomförs nu för andra gången. Syftet med enkäten är att få information om hurdana åsikter olika aktörer har om läget inom verksamheten för främjande av integration och samarbetet i anslutning till samhällets mottaglighet, dess förutsättningar och utvecklingsbehov samt om hur partnerskapsprogrammet fungerar.
Läs anvisningarna om de ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023
24.1.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar om främjandet av integration och om ersättningen till kommunerna och välfärdsområdena av de kostnader som uppstår vid tillämpning av integrationslagen.
Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare finns nu lätt tillgängliga på kartan
22.12.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat en elektronisk karta över de handlednings- och rådgivningstjänster som kommunerna tillhandahåller invandrare. På kartan hittar du kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna över hela Finland. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Anvisningskortet visar hur du kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel
12.10.2022 | Nyhet
Människohandel är ett allvarligt brott mot en person där gärningsmannen utnyttjar offrets sårbarhet, förtroende eller beroende av gärningsmannen och utsätter offret för till exempel arbetsrelaterat eller sexuellt utnyttjande. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket till exempel den som utför integrationsarbete kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera om det uppstår misstankar om utnyttjande eller människohandel i kundservicesituationer.
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration
22.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som var daterat den 22 november 2022 och som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration. Brevet innehåller aktuell information om ändringar i integrationslagen, organiseringsansvaret för uppgifterna samt tjänster för dem som får tillfälligt skydd.
Rätten för anställda inom kommunens integrationstjänster att få förmånsuppgifter från FPA ändras inte
2.12.2022 | Nyhet
Socialservicens uppgifter och rätten att få uppgifter i anslutning till dem överförs till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Uppgifter som har att göra med integrationstjänster kvarstår emellertid hos kommunerna. Kommunanställda som sköter dessa uppgifter har en lagstadgad rätt att få uppgifter från FPA om klientens förmåner. Bestämmelser om rätt att få uppgifter finns i flera olika lagar, och en del av bestämmelserna lämnar rum för tolkning. Därför har FPA under hösten utrett hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunernas rätt att få uppgifter.
Statsrådet godkände utbetalning av kalkylerade ersättningar också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023
2.12.2022 | Nyhet
Kalkylerad ersättning betalas enligt integrationslagen också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Statsrådet godkände att förordningen om främjande av integration ändras så att den utöver de ersättningar som betalas till kommunen även innehåller bestämmelser om de kalkylerade ersättningar som betalas till välfärdsområdena.
Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina
16.9.2022 | Nyhet
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.
Alla nyheter