Hoppa till innehåll

Nyheter

Ansök om utställningsplats för evenemanget Integration 2024 
22.4.2024 | Nyhet
Har du eller din organisation en god praxis för integration eller mottagande av flyktingar som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för potentiella partners om dina integrationsfrämjande aktiviteter? Delta i evenemanget Integration 2024 som utställare. Integration 2024 äger rum den 14–15 november 2024 i Åbo.
Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen 
4.4.2024 | Nyhet
Den reviderade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det huvudsakliga ansvaret för integrationsstödet överförs samtidigt till kommunerna. Den 4 april gav regeringen utgående från regeringspropositionen ett förslag till riksdagen om ändringar i den reviderade integrationslagen och lagar som har samband med den (totalreformen av integrationslagen, KOTO24). Enligt ändringsförslaget borde bland annat kommunernas och välfärdsområdenas tid för den kalkylerade ersättningen förkortas.
Ansökan till fotoutställningen av evenemanget Integration 2024 har öppnats
3.4.2024 | Nyhet
Till evenemanget Integration 2024 söks en fotoutställning som handlar om integration eller mottagande av flyktingar eller ett tema med nära anknytning till dessa ämnen genom en öppen utlysning. Ansökan om fotoutställning är öppen från 3 till 21 april 2024.
Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om beslut om ersättning för specialkostnader i regionförvaltningens e-tjänst från och med den 12 mars 2024
26.2.2024 | Nyhet
Från och med den 12 mars 2024 ansöker kommunerna och välfärdsområdena hos NTM-centralen om beslut om specialkostnadsersättning i regionförvaltningens e-tjänst. Till e-tjänsten överförs också NTM-centralernas beslut om specialkostnadsersättning och eventuella begäranden om komplettering. Den tidigare elektroniska ansökningsblanketten tas ur bruk den 11 mars 2024.
Ansök om att ta med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024
6.10.2023 | Nyhet
Planeringen av evenemanget Integration 2024 har inleds. Först kommer ansökan för evenemangets planeringsgrupper att öppnas. Struktureringen av programmet i Integration 2024 kommer att förändra: denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram, men evenemanget har tillräckligt med uppgifter för många människor. Integration 2024 ordnas 14–15.11.2024 på Logomo i Åbo.
Delta med programinnehåll till evenemanget Integration 2024!
17.1.2024 | Nyhet
Evenemanget Integration 2024 äger rum 14–15 november 2024 i Åbo. Nu har du möjlighet att delta i planeringen av evenemanget med  programinnehållsförslag! I år är programplaneringen öppen för alla som är intresserade av vara med och bidra till evenemangets programminnehåll. Evenemangets programplaneringsteam sammanställer programmet utifrån de inkomna förslagen. Programförslagen ska lämnas in senast den 18 februari 2024. 
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.
Kompetenscentret har publicerat nytt material till stöd för genomförandet av totalreformen av integrationslagen (KOTO24)
29.2.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder genomförandet av den reformerade integrationslagen och det integrationsfrämjande arbetet genom att producera material och information om totalreformen av lagen. På integration.fi har det publicerats en ny startsida för KOTO24. Via sidan hittar du nyheter, evenemang och material som hänför sig till totalreformen av integrationslagen. Under 2024 stöder arbets- och näringsministeriet integrationsaktörerna på riksomfattande nivå i förberedelserna inför reformerna i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet.
Den svaga konjunkturen inom byggbranschen har ökat arbetslösheten bland utlänningar
20.2.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. Ökningen förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder och av att den utländska befolkningen ökar i Finland.
Arbetsrelaterad utnyttjande bekämpas med ett omfattande åtgärdsprogram
16.2.2024 | Nyhet
Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande innehåller lagstiftningsreformer, ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna samt satsningar på rådgivning och ökad medvetenhet i olika skeden. Flera åtgärder syftar till att öka myndighetssamarbetet och informationsutbytet.
En ny helhetsöversikt över integration har publicerats
14.2.2024 | Nyhet
Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.
Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå 2023
26.1.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 44 054 i december, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå ifjol. 
Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen eller en kommun som hör till välfärdsområdet 2023 kan sökas 1.2.−30.4.2024
22.1.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd (Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna) stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Tilläggsstöd betalas förutom till kommunerna också till välfärdsområdena i fortsättningen. Kommunerna och välfärdsområdena kan från och med den 1 februari 2024 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen.
Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar har börjat minska
22.12.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 38 380 i november, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar låg under första hälften av 2023 på en högre nivå än före coronakrisen, men nu har trenden för det relativa sysselsättningstalet börjat sjunka på grund av den försvagade konjunkturen.
Kommunerna och välfärdsområdena har satsat på samarbete, men upplever att ansvar och samarbetspraxis fortfarande delvis är oklara
21.11.2023 | Nyhet
Enligt en enkät som genomförts av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna (AMIF) upplever kommunerna och välfärdsområdena att det fortfarande finns oklarheter i ansvarsfördelningen och samarbetspraxisen i anslutning till främjande av integration och mottagande av flyktingar. Enligt respondenterna är samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet samt andra regionala och lokala aktörer dock intensivt och det integrationsfrämjande arbetet och mottagandet av flyktingar utvecklas aktivt.
Antalet permitterade fortsätter att öka, toppen väntas i början av 2024
21.11.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 36 894 i oktober, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Arbetslösheten ökar för närvarande i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar.
Diskriminering och ensamhet påverkar invandrarnas välbefinnande
7.11.2023 | Nyhet
Enligt Institutet för hälsa och välfärds färska undersökning MoniSuomi mår den invandrade befolkningen i Finland i genomsnitt bra. Upplevelsen av delaktighet och trygghet i det dagliga livet var relativt stark. En del invandrare upplever dock ensamhet och diskriminering.
Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Faktasida förklarar de integrationsfrämjande tjänsterna i siffror 
31.10.2023 | Nyhet
Hur många invandrade fick en integrationsplan i fjol? På vilka språk kan nyanlända få basinformation om Finland? Vilka är de genomsnittliga kostnaderna per klient och år för integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning? 
Sysselsättningsgraden för utlänningar var fortsatt hög
26.9.2023 | Nyhet
I augusti fanns det 37 608 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 14 procent (4 675 personer). 
Alla nyheter