Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen integration.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.kotouttaminen.fi/www.integration.fi och de tillhörande sociala medierna Twitter, Instagram, YouTube och SlideShare.

Integration.fi är arbets- och näringsministeriets webbtjänst. För webbinnehållet svarar arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Kompetenscentret svarar också för kanalerna i de sociala medierna i anslutning till webbtjänsten. Nya integration.fi har publicerats som betaversion i maj 2021. Den baserar sig på den tidigare webbplatsen.

Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades den 8 juni 2021.

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga. Webbplatsen ska delvis uppfylla nivå A och AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Webbplatsen uppfyller ännu inte till alla delar tillgänglighetskraven. På webbplatsen finns innehåll som inte omfattas av lagstiftningen eller som på grund av oproportionell börda ännu inte kunnat göras tillgängligt.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

I de kontorsprogramsfiler och i de bilder i filerna som publicerats på webbplatsen och i de sociala medierna före den 23 september 2018 finns brister som gäller bland annat textmotsvarigheter och filernas inställningar. Kontorsfilerna har ursprungligen publicerats i den tidigare tjänsten integration.fi, och de uppdateras kontinuerligt till att motsvara kraven på tillgänglighet. Vissa av de videoinspelningar som publicerats före den 23 september 2020 saknar textbeskrivningar.

Lagstiftningen omfattar inte

  • kontorsprogrammens filer (till exempel doc, pdf) som har publicerats före den 23 september 2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras eller offentliggöras på nytt
  • video- eller ljudsändningar som har publicerats före den 23 september 2020

Nedan finns en närmare förteckning över alla brister i tillgängligheten och anges vilka WCAG-kriterier bristen bryter mot. Vi uppdaterar utlåtandet när vi avhjälpt  tillgänglighetsbristerna.

  • Bristande rubriker eller textmotsvarigheter: I PowerPoint-presentationerna som publicerats i SlideShare har tillgänglighetskraven inte iakttagits till alla delar. I presentationerna saknas textmotsvarigheter, den ordning i vilken texten ska läsas samt rubriker. WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.3.2 Meningsfull ordning.
  • Fokusordning: Nivån på rubrikerna Läs mer/Mer information följer inte fokusordningen. WCAG 2.4.3 Fokusordning, 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter.

Upptäckte du en brist på tillgänglighet på integration.fi?

Berätta för oss om bristen på tillgänglighet på integration.fi och vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Om du inte kan nå det innehåll du behöver, kontakta oss så att vi kan skicka informationen till dig i tillgängligt format.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen [email protected] eller via en webblankett.

Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att kraven på tillgänglighet uppfylls

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja 14 dagar.

Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Lämna respons på bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi utvecklar tillgängligheten till integration.fi

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Därtill kontrollerar vi också själva tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Vi åtgärdar bristerna i tillgängligheten till den nuvarande webbplatsen samtidigt som vi bygger upp en ny webbtjänst. Vi kommer att åtgärda de största bristerna i den nuvarande tjänsten innan den nya webbplatsen blir färdig.