Hoppa till innehåll

11.5.3. Slutbedömning i integrationsutbildningen 

Riksdagen har förutsatt att regeringen gör språkutbildningen mer förpliktande i integrationsplanen för invandrare som fått uppehållstillstånd på så sätt att utbildningen inbegriper ett språkprov.

För närvarande utvärderas språkfärdigheterna vid bestämning av utgångsnivån, vid bedömning av hur lärandet framskrider, vid övergång till följande modul eller flyttning till en ny grupp och när integrationsutbildningen avslutas eller avbryts. I integrationsutbildningen bedömds invandrarens framsteg och studieresultat av utbildningsanordnaren såväl medan utbildningen pågår som när den avslutas. Genomförandet av bedömningen styrs enligt läroplansgrunderna, men språkprov genomförs inte på ett enhetligt sätt över hela landet. 

Bedömningen av utgångsnivån och slutbedömningen i integrationsutbildningen ska göras enhetlig, och en nationell genomförandemodell ska utvecklas. Bedömningen ska genomföras som en del av utbildningen med användning av ett nationellt standardiserat material. Genom att bedömningen av integrationsutbildningen görs enhetlig säkerställs att integrationsutbildningen håller en jämn kvalitet och att inlärningsresultaten är jämförbara. Myndigheten får härigenom ett verktyg för att följa uppnådda inlärningsresultat och utifrån sådan realistisk information skräddarsy den fortsatta vägen mot sysselsättning. Som underlag skulle man kunna använda de test utvecklade av Testipiste som redan är i utbredd användning bland utbildningsanordnarna.

Den nationella slutbedömningen är också tänkt att fungera som en allmänt godkänd bedömning av språkfärdigheterna för den som söker till fortsatta studier, söker arbete eller vill utveckla sina språkfärdigheter. Målet är att resultaten från integrationsutbildningens slutbedömning ska kunna registreras i den digitala tjänst för kontinuerligt lärande som är under utveckling. På så sätt kan uppgifterna från bedömningen användas i den fortsatta vägledningen inom integrationsutbildningen och av utbildningsanordnare som lyder under utbildningsförvaltningen (läroanstalter, högskolor) vid antagning och när de stöder utbildningsvägar. Detta minskar behovet av överlappande och upprepad testning.

För utvecklandet och upprätthållandet av bedömningen svarar Utbildningsstyrelsen. Allmänna språkexamina på mellannivå (YKI 3–4) ska även i fortsättningen användas vid behov för de studerande som behöver examen för att få arbete eller en plats i fortsatta studier.


Slutbedömning i integrationsutbildningen: 
de viktigaste åtgärderna

  • Bedömningen av utgångsnivån och slutbedömningen i integrationsutbildningen ska utvecklas och en nationell genomförandemodell utarbetas på finska och på svenska.
  • Hur väl läsfärdighetsutbildningen och övrig utbildning som ingår i integrationsplanen (inkl. integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning) når sin målgrupp och hur verkningsfull den är ska utredas i ett externt forskningsprojekt. Samtidigt ska man utveckla metoder för regelbunden bedömning av verkningsfullheten hos utbildning som ges enligt integrationsplanen.