Hoppa till innehåll

Hur och när görs den inledande kartläggningen?

I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju och vid behov preciserande åtgärder.

Myndigheten kan göra den inledande kartläggningen själv eller delvis köpa tjänsten från en utomstående leverantör. 

Många anordnare av utbildningstjänster kan exempelvis erbjuda åtgärdshelheter som anknyter till inledande kartläggningar. Både de inledande kartläggningar som kommunen ansvarar för och de som arbets- och näringstjänsterna ansvarar för baserar sig innehållsmässigt på förordningen om inledande kartläggningar, men kartläggningens delområden kan betonas på olika sätt beroende på invandrarens situation.

Den inledande intervjun och den övriga kartläggningen ska göras på invandrarens modersmål eller ett språk som hen förstår tillräckligt väl. Myndigheten ska säkerställa att invandraren förstår det som man går igenom under den inledande kartläggningen och därför även sörja för nödvändig tolkning.

I den inledande intervjun utreds följande allmänna integrationsfärdigheter hos invandraren:

 • läs- och skrivkunnighet
 • kunskaper i finska och svenska
 • kunskaper och färdigheter för studier
 • tidigare utbildning och arbetserfarenhet
 • kompetens som hänför sig till särskilda kunskaper och andra starka sidor
 • önskemål om sysselsättning och utbildning
 • livssituation och servicebehov som beror på den

Utifrån den information man får i den inledande intervjun kan man bland annat inkludera följande preciserande åtgärder i den inledande kartläggningen:

 • kartläggning och identifiering av kompetensen
 • utredning av läs- och skrivkunnigheten
 • utredning av de muntliga och skriftliga kunskaperna i finska och/eller svenska
 • utredning av studiefärdigheterna
 • karriärplanering
 • kartläggning av servicebehov.

En inledande kartläggning för en invandrare är ofta en process med flera skeden, vars innehåll och längd beror på invandrarens situation. Den inledande kartläggningen ska dock alltid vara tillräckligt grundlig, så att man utifrån den kan bedöma invandrarens servicebehov med tanke på integrationen och sysselsättningen samt hänvisa invandraren till tjänster som motsvarar servicebehovet. Den inledande kartläggningen är en viktig utgångspunkt för uppgörandet av integrationsplanen.  

Den inledande kartläggningen ska inledas inom två månader efter kundrelationens början eller efter att invandraren begär en inledande kartläggning.

För att de inledande kartläggningar som görs i kommunerna ska kunna inledas så smidigt som möjligt är det viktigt att man i kommunen har avtalat om förfaranden för hur invandrare ska hänvisas till kartläggningar och hur inledande kartläggningar ska göras. Samtidigt är det viktigt att avtala om hur man ska informera de kundgrupper som inte regelbundet använder kommunens tjänster eller arbets- och näringstjänsterna om de inledande kartläggningarna. Riktlinjer för rutinerna inkluderas exempelvis i kommunens integrationsprogram.

Läs mer:
Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration
Bedömning av utgångsnivån för sysselsättningstjänsternas kunder (endast på finska eller engelska)