Hoppa till innehåll

Utbildningens innehåll och omfattning

Innehållet i och omfattningen av studievägen för en vuxen som deltar i integrationsutbildning varierar beroende på individuella behov. Utbildningen får högst omfatta 80 studiepoäng. En studiepoäng motsvarar en arbetsinsats från den studerande om ca 27 timmar, som omfattar tillräcklig undervisning sett till den studerandes individuella behov.
Utbildningen varar vanligtvis ett år. Utbildningens omfattning och längd kan variera beroende på den studerandes personliga studieplan. Utbildningen kan pågå längre   om studenten av motiverade skäl repeterar en del av utbildningen eller genomför studier som stärker kunskapen inom det latinska alfabetet. Den studerande kan även delta
en kortare tid i integrationsutbildningen och flexibelt övergå till annan utbildning eller arbetslivet.

Integrationsutbildningen omfattar:

  • undervisning i finska eller svenska samt kommunikationsfärdigheter
  • vid behov undervisning som stärker kunskaperna i det latinska alfabetet
  • undervisning i färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet
  • period(er) med inlärning i arbetet
  • handledning mot arbetslivet eller stöd vid fortbildning och inlärning
  • identifiering av tidigare kunskap, yrkesmässig planering och karriärhandledning samt vid behov vägledning gällande erkännande av examen. 

Undervisningen i integrationsutbildningen består av integrerade studier som genomförs i enlighet med den studerandes personliga studieplan.

Integrationsutbildningen omfattar delområden inom språk och kommunikativa färdigheter, samhälls- och arbetslivskunskaper samt handledning. Dessa förverkligas som helheter som stöder varandra. De riktgivande antalen studiepoäng är: 

  • språkliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter 40–50 studiepoäng
  • samhälls- och arbetslivsfärdigheter 20–30 studiepoäng, varav lärande i arbetet utgör minst 8 poäng
  • handledning 7 studiepoäng.

Utbildningen omfattar en eller flera perioder för lärande i arbetet, som ska ha en sammanlagd omfattning av minst åtta (8) studiepoäng. Den studerande erbjuds också valbara studier i enlighet med hens personliga behov och mål.

Integrationsutbildningen kan förvärvas på ett sätt som är flexibelt både i fråga om tid och genomföringssätt: undervisning dag- och kvällstid samt distans- och flerformsundervisning. På tvåspråkiga orter kan integrationsutbildningen genomföras på finska och svenska.