Hoppa till innehåll

Koto-digi och kunskapsbaserad ledning

För målen för kunskapsbaserad ledning ingår ett separat projekt i Koto-digi-projektet. I Koto-digi-projektet för kunskapsbaserad ledning arbetar man för att det riksomfattande klientdatasystemet för integration i framtiden ska producera systematisk och heltäckande uppföljnings- och utvärderingsinformation om integrationen och främjandet av den. Klientdatasystemet planeras så att det ger mervärde för uppföljningen och utvärderingen av integrationen på kommunal, regional och nationell nivå. 

Koto-digi är en del av en mer omfattande utveckling av kunskapsbaserad ledning vid UF-centret

Koto-digi-projektets kunskapsbaserade ledning har ett nära samband med UF-centrets växande roll som informationsproducent inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Vid UF-centret pågår ett projekt för kunskapsbaserad ledning inom arbets- och integrationstjänsterna. Syftet med projektet är att säkerställa att också sysselsättningstjänsternas nya system Jobbmarknad producerar heltäckande, aktuell och tillförlitlig uppföljningsinformation för beslutsfattare, myndigheter och för forskningsändamål. Eftersom en stor del av de invandrare som omfattas av tjänsterna är arbetssökande, innehåller informationen från Jobbmarknads system också väsentlig information om integration. 

Projektet för kunskapsbaserad ledning inom arbets- och integrationstjänsterna och projektet för kunskapsbaserad ledning inom Koto-digi samarbetar intensivt sinsemellan. På så sätt får man en mer heltäckande bild av arbetssökande och invandrare som ligger utanför arbetskraften samt av de tjänster som erbjuds dem.

Det finns många frågor, möjligheter och problem som måste tas upp och beaktas när man skaffar, lagrar delar och utnyttjar information. Frågor uppstår bland annat om hurdan information som är värd att skaffa, vilka osäkerheter som är förknippade med insamlingen av information, hur informationen tolkas och vilka risker som är förknippade med den information som samlas in och publiceras. Dessa frågor diskuteras och löses i ovan nämnda projekt i samarbete med intressentgrupperna.