Hoppa till innehåll

Utbildning i läs- och skrivfärdighet för invandrare som passerat läropliktsåldern

Utbildning i läs- och skrivfärdighet för vuxna invandrare anordnas huvudsakligen som en del av den grundläggande utbildningen för vuxna och genomförs inom fritt bildningsarbete. Studier som stärker färdigheterna i det latinska alfabetet kan genomföras inom integrationsutbildning som arrangeras som en del av arbetskraftsutbildning.

Läskunnighetsskede i den grundläggande utbildningen för vuxna

Om en vuxen saknar studier som motsvarar läroplanen för den finländska grundläggande utbildningen, hänvisas hen vanligtvis till grundläggande utbildning för de som passerat läropliktsåldern. Utbildningen omfattar ett särskilt läskunnighetsskede. Den här vägen är det huvudsakliga valet framförallt för unga som fyllt 17 år, för vars utbildning och karriär det är viktigt att genomföra grundläggande utbildning och få behörighet för fortsatta studier. Alla är inte tvungna att genomföra hela den grundläggande utbildningen. En studerande kan exempelvis endast delta i läskunnighetsskedet. Studierna kan individualiseras i olika skeden.

Det fria bildningsarbetet erbjuder flexibla utbildningsmöjligheter

Läroanstalter inom fritt bildningsarbete förverkligar studiemöjligheter som passar för invandrare som är i behov av flexibla studiemöjligheter. I de utbildningar som anordnas inom fritt bildningsarbete kan studier i läs- och skrivfärdighet samt i finska eller svenska språket genomföras i en flexibel takt eller på deltid. De kan även kombineras med andra praktiska studier och fysisk aktivitet.

Exempelvis invandrare som har problem med fysiska eller psykiska hälsoproblem, en svår livssituation, traumabakgrund och problem med minnesfunktionen och olika inlärningssvårigheter är i behov av flexibla studiemöjligheter. Även invandrarföräldrar som tar hand om små barn hemma samt invandrare som arbetar behöver flexibla lösningar. Gruppen är mångsidig vad gäller utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. En del av föräldrarna har en högskolebakgrund och en del har svaga läs- och skrivfärdigheter.

Integrationsutbildningen ger möjlighet att stärka sina kunskaper i det latinska alfabetet

När invandraren inte behärskar det latinska alfabetet väl, kan detta leda till att en hög tröskel uppstår vid övergången till arbetslivet. NTM-centralerna anskaffar integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning där det är möjligt att förbättra kunskaperna i det latinska alfabetet. Det förutsätts att personen har sådan inlärningsförmåga och sådant kunnande att en kortare modul räcker och att integrationsutbildningen annars är ändamålsenlig för personen.

Om en person utan integrationsutbildning direkt övergår till yrkes- eller högskolestudier eller till dem förberedande kurser, är det viktigt att man beaktar att det latinska alfabetet förstärks när studierna ifråga planeras.

Ytterligare information:

Rekommendation för läroplan för utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete 2017 (på finska)
Medborgarinstitutens förbund: Rekommendation för läroplanen för medborgarinstitutens läsfärdighetsutbildning 2018 (på finska)
Läskunnighetsträning (på finska)