Hoppa till innehåll

Utveckling av Koto-digi

I Koto-digi-projektet utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integration som stöder klientarbetet inom integrationen i kommunerna och förbättrar informationsutbytet mellan integrationsaktörerna.

Utredningar och intervjuer om kommunernas, välfärdsområdenas och NTM-centralernas behov och önskemål gällande det system som är under utveckling ingår i arbetet med att utveckla kundinformationssystemet Koto-digi. Systemet utvecklas för att uppfylla kraven i den nya integrationslagen som träder i kraft den 1 januari 2025. 

Nästa informationsmöte om projektets framskridande hålls för kommuner och intressentgrupper i september 2023. Mer information om informationsmötet ges separat. Tillsammans med kommunerna genomförs också workshopar under hösten 2023.

Referensarkitekturen för integration stöder kommunernas integrationsfrämjande arbete

Som stöd för utvecklingen av Koto-digi har man skapat en referensarkitektur för kommunernas integrationstjänster. Ramen innehåller beskrivningar som kan tillämpas för att främja de ändringar som behövs i arbetet med kommunernas övergripande arkitektur- och informationshanteringsmodell. 

I referensarkitekturen beskrivs integrationens olika serviceprocesser och interaktionen mellan aktörerna och informationssystemen. Referensarkitekturhelheten publiceras på partnerskapsplattformen för integration i september 2023. 

Koto-digi är en del av utvecklingen av kunskapsbaserad ledning

I Koto-digi-projektet ingår ett projekt för kunskapsbaserad ledning vars syfte är att säkerställa att det riksomfattande klientdatasystemet för integration i framtiden producerar systematisk och heltäckande uppföljnings- och utvärderingsinformation om integrationen och främjandet av den. Uppföljningsverktygen genomförs på UF-centrets Mylly-informationsplattform och de erbjuds till kommunerna och välfärdsområdena.

Koto-digi-projektets klientdatasystem för integration planeras så att det ger mervärde för uppföljningen och utvärderingen av integrationen på kommunal, regional och nationell nivå.